ชื่อมงคลลำดับที่ 12301-12400
ชื่ออ่านว่าเพศ
อนัสยา อะ-นัด-สะ-ยา หญิง
อนา อะ-นา ชาย
อนากร อะ-นา-กอน ชาย
อนาคิน อะ-นา-คิน ชาย
อนามิกา อะ-นา-มิ-กา หญิง
อนาวรณ์ อะ-นา-วอน หญิง
อนาวิล อะ-นา-วิน ชาย
อนาวิลธ์ อะ-นา-วิน ชาย
อนิจจญา อะ-นิด-จะ-ยา หญิง
อนิญญา อะ-นิน-ยา หญิง
อนิตยา อะ-นิด-ตะ-ยา หญิง
อนุกร อะ-นุ-กอน ชาย
อนุกูล อะ-นุ-กูน ชาย
อนุชธิดา อะ-นุด-ทิ-ดา หญิง
อนุชา อะ-นุ-ชา ชาย
อนุชาติ อะ-นุ-ชาด ชาย
อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชาย
อนุชิษฐ์ อะ-นุ-ชิด ชาย
อนุตพงษ์ อะ-นุด-ตะ-พง ชาย
อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี หญิง
อนุทิน อะ-นุ-ทิน หญิง
อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ชาย
อนุเทพ อะ-นุ-เทบ ชาย
อนุธสา อะ-นุ-ทะ-สา หญิง
อนุธิดา อะ-นุ-ทิ-ดา หญิง
อนุพงศ์ อะ- นุ-พง ชาย
อนุพงษ์ อะ-นุ-พง ชาย
อนุพันธ์ อะ-นุ-พัน หญิง
อนุภัทร อะ-นุ-พัด ชาย
อนุภาพ อะ-นุ-พาบ ชาย
อนุรักษ์ อะ-นุ-รัก ชาย
อนุวัชช์ อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัฒน์ อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัต อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัตต์ อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัตร อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัตร์ อะ-นุ-วัด ชาย
อนุเวช อะ-นุ-เวด ชาย
อนุศิษฎ์ อะ-นุ-สิด ชาย
อนุศิษฎิ์ อะ-นุ-สิด ชาย
อนุศิษฏ์ อะ-นุ-สิด ชาย
อนุษณ์ อะ-นุด หญิง
อนุสรณ์ อะ-นุ-สอน ชาย
อนุสรา อะ-นุ-สะ-รา หญิง
อเนชา อะ-เน-ชา ชาย
อโนชา อะ-โน-ชา ชาย
อโนมา อะ-โน-มา หญิง
อภัย อะ-ไพ ชาย
อภัสนันท์ อะ-พัด-สะ-นัน หญิง
อภัสรา อะ-พัด-สะ-รา หญิง
อภิกฤช อะ-พิ-กริด ชาย
อภิคุณ อะ-พิ-คุน ชาย
อภิชญา อะ-พิ-ชะ-ยา หญิง
อภิชดา อะ-พิ-ชะ-ดา หญิง
อภิชยา อะ-พิ-ชะ-ยา หญิง
อภิชัย อะ-พิ-ไช ชาย
อภิชา อะ-พิ-ชา หญิง
อภิชากร อะ-พิ-ชา-กอน ชาย
อภิชาญ อะ-พิ-ชาน ชาย
อภิชาต อะ-พิ-ชาด ชาย
อภิชาติ อะ-พิ-ชาด หญิง
อภิชาติพงศ์ อะ-พิ-ชาด-พง ชาย
อภิชิต อะ-พิ-ชิด ชาย
อภิเชษฐ อะ-พิ-เชด ชาย
อภิญญา อะ-ภิน-ยา หญิง
อภิญญาพัชร อะ-พิน-ยา-พัด หญิง
อภิญญารัตน์ อะ-พิน-ยา-รัด หญิง
อภิญรัตน์ อะ-พิน-ยะ-รัด หญิง
อภิณียา อะ-พิ-นี-ยา หญิง
อภิทรัพย์ อะ-พิ-ทรับ หญิง
อภิธน อะ-พิ-ทน ชาย
อภิธร อะ-พิ-ทอน ชาย
อภินพ อะ-พิ-นบ ชาย
อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ชาย
อภินันต์ อะ-พิ-นัน ชาย
อภินันท์ อะ-พิ-นัน ชาย
อภิพงษ์ อะ-พิ-พง ชาย
อภิภู อะ-พิ-พู ชาย
อภิมุข อะ-พิ-มุก ชาย
อภิยุทธ อะ-พิ-ยุด ชาย
อภิรชัย อะ-พิ-ระ-ไช ชาย
อภิรญา อะ-พิ-ระ-ยา หญิง
อภิรดา อะ-พิ-ระ-ดา หญิง
อภิรดี อะ-พิ-ระ-ดี หญิง
อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา หญิง
อภิรักษ์ อะ-พิ-รัก ชาย
อภิรัชต์ อะ-พิ-รัด ชาย
อภิรัฐ อะ-พิ-รัด ชาย
อภิรัต อะ-พิ-รัด ชาย
อภิวรรณ อะ-พิ-วัน หญิง
อภิวัชญ์ อะ-พิ-วัด หญิง
อภิวัชร์ อะ-พิ-วัด ชาย
อภิวัฒน์ อะ-พิ-วัด ชาย
อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ชาย
อภิวิชย์ อะ-พิ-วิด ชาย
อภิวุฒิ อะ-พิ-วุด ชาย
อภิศรา อะ-พิด-สะ-รา หญิง
อภิศักดิ์ อะ-พิ-สัก ชาย
อภิษฎา อะ-พิด-สะ-ดา หญิง
อภิษฏา อะ-พิด-สะ-ดา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น