ชื่อมงคลลำดับที่ 12301-12400
ชื่ออ่านว่าเพศ
สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด หญิง
สุบรรณ สุ-บัน ชาย
สุประวีณ์ สุ-ประ-วี หญิง
สุปราณี สุ-ปรา-นี หญิง
สุปรีชา สุ-ปรี-ชา ชาย
สุปรียา สุ-ปรี-ยา หญิง
สุปวิษฏ์ สุ-ปะ-วิด ชาย
สุปวีณ์ สุ-ปะ-วี หญิง
สุปัณณิกา สุ-ปัน-นิ-กา หญิง
สุปาณี สุ-ปา-นี หญิง
สุปิติ สุ-ปิ-ติ ชาย
สุปิยา สุ-ปิ-ยา หญิง
สุพงศ์ สุ-พง ชาย
สุพงษ์ สุ-พง ชาย
สุพจน์ สุ-พด ชาย
สุพร สุ-พอน ชาย
สุพรทิพย์ สุ-พอน-ทิบ หญิง
สุพรรณษา สุ-พัน-สา หญิง
สุพรรณิกา สุ-พัน-นิ-กา หญิง
สุพรรณิษา สุ-พัน-นิ-สา หญิง
สุพรรณี สุ-พัน-นี หญิง
สุพรรษา สุ-พัน-สา หญิง
สุพล สุ-พน ชาย
สุพศิน สุ-พะ-สิน ชาย
สุพสิน สุ-พะ-สิน ชาย
สุพัจนี สุ-พัด-จะ-นี หญิง
สุพัชนี สุ-พัด-ชะ-นี หญิง
สุพัชร สุ-พัด ชาย
สุพัชราภรณ์ สุ-พัด-ชะ-รา-พอน ชาย
สุพัฒตา สุ-พัด-ตา หญิง
สุพัฒน์ สุ-พัด ชาย
สุพัต สุ-วัด หญิง
สุพัตตรา สุ-พัด-ตรา หญิง
สุพัตร สุ-พัด ชาย
สุพัตรา สุ-พัด-ตรา หญิง
สุพิชชา สุ-พิด-ชา หญิง
สุพิชฌาย์ สุ-พิด-ชา หญิง
สุพิชญ์ชญา สุ-พิด-ชะ-ยา หญิง
สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา หญิง
สุพิชญาย์ สุ-พิด-ชะ-ยา หญิง
สุพิชา สุ-พิ-ชา หญิง
สุพิรักษ์ สุ-พิ-รัก หญิง
สุพิศธาร์ สุ-พิด-ทา หญิง
สุพีรณัฐ สุ-พี-ระ-นัด ชาย
สุพีร์มน สุ-พี-มน หญิง
สุพีร์ สุ-พี ชาย
สุภกิจ สุบ-พะ-กิด ชาย
สุภกิณห์ สุบ-พะ-กิน ชาย
สุภจิรา สุบ-พะ-จิ-รา หญิง
สุภชา สุบ-พะ-ชา หญิง
สุภ์ชาต สุ-ชาด ชาย
สุภชิต สุบ-พะ-ชิด ชาย
สุภญา สุบ-พะ-ยา หญิง
สุภณ สุ-พน ชาย
สุภธิดา สุบ-พะ-ทิ-ดา หญิง
สุภนิดา สุบ-พะ-นิ-ดา หญิง
สุภนิตติ์ สุบ-พะ-นิด ชาย
สุภนิติ สุบ-พะ-นิ-ติ ชาย
สุภลักษณ์ สุบ-พะ-ลัก หญิง
สุภวัฒน์ สุบ-พะ-วัด ชาย
สุภวาร สุบ-พะ-วาน หญิง
สุภวิชญ์ สุบ-พะ-วิด ชาย
สุภเวช สุบ-พะ-เวด ชาย
สุภศิลป์ สุบ-พะ-สิน ชาย
สุภัค สุ-พัก ชาย
สุภัคชญา สุ-พัก-ชะ-ยา หญิง
สุภัคพร สุ-พัก-คะ-พอน หญิง
สุภัชชา สุ-พัด-ชา หญิง
สุภัชร์สร สุ-พัด-สอน หญิง
สุภัท สุ-พัด ชาย
สุภัทธนัน สุ-พัด-ทะ-นัน หญิง
สุภัทรชัย สุ-พัด-ทระ-ไช ชาย
สุภัทรา สุ-พัด-ทรา หญิง
สุภัสปภา สุ-พัด-ปะ-พา หญิง
สุภัสรา สุ-พัด-สะ-รา หญิง
สุภัสรารัตน์ สุ-พัด-สะ-รา-รัด หญิง
สุภัสสร สุ-พัด-สอน หญิง
สุภัสสรา สุ-พัด-สะ-รา หญิง
สุภัสสราญ์ สุ-พัด-สะ-ราน หญิง
สุภา สุ-พา หญิง
สุภากร สุ-พา-กอน หญิง
สุภากาญจน์ สุ-พา-กาน หญิง
สุภานัน สุ-พา-นัน หญิง
สุภานิชา สุบ-พะ-นิ-ชา หญิง
สุภานิษา สุ-พา-นิ-สา หญิง
สุภาพ สุ-พาบ ชาย
สุภาพร สุ-พา-พอน หญิง
สุภาพรรณ สุ-พา-พัน หญิง
สุภาภรณ์ สุ-พา-พอน หญิง
สุภารัตน์ สุ-พา-รัด หญิง
สุภาวดี สุ-พา-วะ-ดี หญิง
สุภาวัฒน์ สุ-พา-วัด ชาย
สุภาวัลย์ สุ-พา-วัน หญิง
สุภาวี สุ-พา-วี หญิง
สุภาสินี สุ-พา-สิ-นี หญิง
สุภิญโญ สุ-พิน-โย ชาย
สุภิทธิยา สุ-พิด-ทิ-ยา หญิง
สุภิยะ สุ-พิ-ยะ หญิง
สุภิรักษ์ สุ-พิ-รัก หญิง
สุภูริ สุ-พู-ริ ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี