ชื่อมงคลลำดับที่ 12201-12300
ชื่ออ่านว่าเพศ
สุชีพ สุ-ชีบ ชาย
สุฐิตา สุ-ถิ-ตา หญิง
สุณัฏฐา สุ-นัด-ถา หญิง
สุณัฏฐินันท์ สุ-นัด-ถิ-นัน หญิง
สุณิศา สุ-นิ-สา หญิง
สุณิสา สุ-นิ-สา หญิง
สุดสายชล สุด-สาย-ชน ชาย
สุดาชนก สุ-ดา-ชะ-นก หญิง
สุดาทิพย์ สุ-ดา-ทิบ หญิง
สุดาธิป สุ-ดา-ทิบ หญิง
สุดาภรณ์ สุ-ดา-พอน หญิง
สุดาภัทร สุ-ดา-พัด หญิง
สุดาภัทร์ สุ-ดา-พัด หญิง
สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด ชาย
สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ชาย
สุตาภัทร สุ-ดา-พัด หญิง
สุทธจิต สุด-ทะ-จิด ชาย
สุทธดา สุด-ทะ-ดา หญิง
สุทธอร สุด-ทะ-ออน หญิง
สุทธากรณ์ สุด-ทา-กอน ชาย
สุทธาทิพย์ สุด-ทา-ทิบ หญิง
สุทธาธนัทธร สุด-ทา-ทะ-นัด-ทอน ชาย
สุทธาสินี สุด-ทา-สิ-นี หญิง
สุทธิ สุด-ทิ ชาย
สุทธิกมล สุด-ทิ-กะ-มน ชาย
สุทธิกร สุด-ทิ-กอน ชาย
สุทธิกา สุด-ทิ-กา หญิง
สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน หญิง
สุทธิชา สุด-ทิ-ชา หญิง
สุทธิชาติ สุด-ทิ-ชาด ชาย
สุทธิณี สุด-ทิ-นี หญิง
สุทธิดา สุด-ทิ-ดา หญิง
สุทธิ์ทักษ์ สุด-ทัก ชาย
สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน หญิง
สุทธินา สุด-ทิ-นา หญิง
สุทธินี สุด-ทิ-นี หญิง
สุทธิพจน์ สุด-ทิ-พด ชาย
สุทธิพร สุด-ทิ-พอน ชาย
สุทธิพรรณ สุด-ทิ-พัน ชาย
สุทธิพัฒน์ สุด-ทิ-พัด ชาย
สุทธิพันธ์ สุด-ทิ-พัน ชาย
สุทธิภัทร สุด-ทิ-พัด ชาย
สุทธิภากร สุด-ทิ-พา-กอน ชาย
สุทธิรักษ์ สุด-ทิ-รัก ชาย
สุทธิโรจน์ สุด-ทิ-โรด ชาย
สุทธิวัฒน์ สุด-ทิ-วัด ชาย
สุทธิวัลย์ สุด-ทิ-วัน หญิง
สุทธิศักดิ์ สุด-ทิ-สัก ชาย
สุทธิสัณห์ สุด-ทิ-สัน ชาย
สุทักษ์ สุ-ทัก ชาย
สุทัด สุ-ทัด หญิง
สุทัตตา สุ-ทัด-ตา หญิง
สุทัศ สุ-ทัด ชาย
สุทัศน์ศร สุ-ทัด-สอน หญิง
สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี หญิง
สุทัศนีวรรณ สุ-ทัด-สะ-นี-วัน หญิง
สุทัศน์ สุ-ทัด ชาย
สุทิน สุ-ทิน ชาย
สุทินา สุ-ทิ-นา หญิง
สุเทพ สุ-เทบ ชาย
สุธน สุ-ทน ชาย
สุธนี สุ-ทะ-นี หญิง
สุธร สุ-ทอน ชาย
สุธรรม สุ-ทำ หญิง
สุธัญญา สุ-ทัน-ยา หญิง
สุธันยารัศม์ สุ-ทัน-ยา-รัด หญิง
สุธา สุ-ทา หญิง
สุธาแก้ว สุ-ทา-แก้ว หญิง
สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด หญิง
สุธาดา สุ-ทา-ดา หญิง
สุธาทิพย์ สุ-ทา-ทิบ หญิง
สุธานิช สุ-ทา-นิด หญิง
สุธาพร สุ-ทา-พอน หญิง
สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน หญิง
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิง
สุธิดา สุ-ทิ-ดา หญิง
สุธิตา สุ-ทิ-ตา หญิง
สุธิวรรณ สุ-ที-วัน หญิง
สุธิศา สุ-ทิ-สา หญิง
สุธิสา สุ-ทิ-สา หญิง
สุธี สุ-ที ชาย
สุธีคณิต สุ-ที-คะ-นิด ชาย
สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา หญิง
สุธีร์ธิดา สุ-ที-ทิ-ดา หญิง
สุธีรา สุ-ที-รา หญิง
สุนทร สุน-ทอน ชาย
สุนทรา สุน-ทรา หญิง
สุนทรี สุน-ทรี หญิง
สุนทรีลักษณ์ สุน-ทะ-รี-ลัก หญิง
สุนัดดา สุ-นัด-ดา หญิง
สุนันทา สุ-นัน-ทา หญิง
สุนันท์ สุ-นัน ชาย
สุนัย สุ-ไน ชาย
สุนารี ส-น-ร หญิง
สุนิดา สุ-นิ-ดา หญิง
สุนิตพร สุ-นิ-ตะ-พอน หญิง
สุนิธิ สุ-นิ-ทิ ชาย
สุนิล สุ-นิน ชาย
สุนิสา สุ-นิ-สา หญิง
สุนีย์ สุ-นี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี