ชื่อมงคลลำดับที่ 12101-12200
ชื่ออ่านว่าเพศ
โสภณ โส-พน ชาย
โสภณรัชต์ โส-พน-รัด ชาย
โสภณวิชญ์ โส-พน-วิด ชาย
โสภา โส-พา หญิง
โสภาคย์ โส-พาก ชาย
โสภิชา โส-พิ-ชา หญิง
โสภิดา โส-พิ-ดา หญิง
โสภิตชยา โส-พิด-ชะ-ยา หญิง
โสภิตนภา โส-พิด-นะ-พา หญิง
โสภิษฐา โส-พิด-ถา หญิง
โสมาภา โส-มา-พา หญิง
โสรญา โส-ระ-ยา หญิง
โสรยา โส-ระ-ยา หญิง
โสรัตยา โส-รัด-ตะ-ยา ชาย
โสวิชญ์ โส-วิด ชาย
โสฬส โส-รด ชาย
ไสว สะ-ไหว ชาย
หงส์ภรณ์ หง-พอน หญิง
หงส์ศรัญ หง-สะ-รัน ชาย
หญิง หยิง หญิง
หทัย หะ-ไท ไม่ระบุ
หทัยกาญจน์ หะ-ไท-กาน หญิง
หทัยกานต์ หะ-ไท-กาน หญิง
หทัยชนก หะ-ไท-ชะ-นก หญิง
หทัยชนัน หะ-ไท-ชะ-นัน หญิง
หทัยทิพย์ หะ-ไท-ทิบ หญิง
หทัยนิรมล หะ-ไท-นิ-ระ-มน หญิง
หทัยพัชร์ หะ-ไท-พัด หญิง
หทัยพัทธมน หะ-ไท-พัด-ทะ-มน หญิง
หทัยพิชญ์ หะ-ไท-พิด หญิง
หทัยภัทร หะ-ไท-พัด หญิง
หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด หญิง
หทัยรัศม์ หะ-ไท-รัด หญิง
หทัยรัศมิ์ หะ-ไท-รัด หญิง
หทัยวรรณ หะ-ไท-วัน หญิง
หทัยวัลลภ์ หะ-ไท-วัน หญิง
หนึ่งฤทัย หนึ่ง-รึ-ไท หญิง
หนึ่ง หนึ่ง ชาย
หนุ่ม หนุ่ม ชาย
หนูผาด หนู-ผาด หญิง
หมวย หมวย หญิง
หมวยฟอง หมวย-ฟอง หญิง
หมาย หมาย ชาย
หมิว หมิว หญิง
หยก หยก หญิง
หรรษกร หัด-สะ-กอน ชาย
หรรษดนย์ หัด-สะ-ดน ชาย
หรรษธร หัด-สะ-ทอน ชาย
หรรษพร หัด-สะ-พอน หญิง
หรรษภรณ์ หัด-สะ-พอน หญิง
หรรษมน หัด-สะ-มน หญิง
หรรษรัตน์ หัด-สะ-รัด หญิง
หรรษา หัน-สา ชาย
หริรักษ์ หะ-ริ-รัก ชาย
หฤทชญา หะ-ริด-ชะ-ยา ชาย
หฤทชนัน หะ-ริด-ชะ-นัน หญิง
หฤทธิ์ หะ-ริด ชาย
หฤทย์ชนน หะ-ริด-ชะ-นน ชาย
หฤทัย หะ-รึ-ไท หญิง
หฤษฎ์ หะ-ริด ชาย
หล หน ชาย
หลักชัย หลัก-ไช ชาย
หลิน หลิน หญิง
หลิว หลิว หญิง
หลี่เซียน หลี่-เซียน หญิง
หวังเพ็ชร หวัง-เพ็ด ชาย
ห้องสิน ห้อง-สิน ชาย
หอมกุล หอม-กุน หญิง
หัชชกร หัด-ชะ-กอน หญิง
หัชชกาล หัด-ชะ-กาน หญิง
หัตถกร หัด-ถะ-กอน ชาย
หัตถชัย หัด-ถะ-ไช ชาย
หัทยา หัด-ทะ-ยา หญิง
หัสดิน หัด-สะ-ดิน ชาย
หัสดินทร์ หัด-สะ-ดิน ชาย
หัสดี หัด-สะ-ดี ชาย
หัสนัย หัด-สะ-ไน ชาย
หัสวีร์ หัด-สะ-วี ชาย
หาญ หาน ชาย
หาญแก้ว หาน-แก้ว หญิง
หาญชัย หาน-ไช ชาย
หิรัญ หิ-รัน ชาย
หิรัญรัศมิ์ หิ-รัน-รัด หญิง
เหมภัส เหม-มะ-พัด ชาย
เหมหงส์ เหม-หง หญิง
เหมียว เหมียว หญิง
เหมือนชนก เหมือน-ชะ-นก หญิง
เหมือนเมธ เหมือน-เม-ทา ชาย
เหมือนหมาย เหมือน-หมาย ชาย
ใหม่ ใหม่ หญิง
อกนิษฐ์ อะ-กะ-นิด ชาย
อคัมย์สิริ อะ-คัม-สิ-หริ หญิง
อคิธารา อ-ค-ธ-ร ชาย
อคิน อะ-คิน ชาย
อคิระ อะ-คิ-ระ ชาย
อคิรา อะ-คิ-รา หญิง
อคิราภ์ อะ-คิ-รา ชาย
อคิอร อะ-คิ-ออน หญิง
องค์กร อง-กอน หญิง
องอาจ อง-อาด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น