ชื่อมงคลลำดับที่ 12001-12100
ชื่ออ่านว่าเพศ
สุรัชนา สุ-รัด-ชะ-นา หญิง
สุรัตน์ สุ-รัด ชาย
สุรัติ สุ-รัด ชาย
สุรัสวดี สุ-รัด-สะ-วะ-ดี หญิง
สุริชัยพัฒน์ สุ-ริ-ไช-ยะ-พัด ชาย
สุริดา สุ-ริ-ดา หญิง
สุริตา สุ-ริ-ตา หญิง
สุริธร สุ-ริ-ทอน ชาย
สุรินทร์ทิพย์ สุ-ริน-ทิบ หญิง
สุรินทร์นาท สุ-ริน-นาด ชาย
สุรินทร์ สุ-ริน ชาย
สุริยงค์ สุ-ริ-ยง ชาย
สุริย์วิภา สุ-ริ-วิ-พา หญิง
สุริยะ สุ-ริ-ยะ ชาย
สุริยัน สุ-ริ-ยัน ชาย
สุริยันต์ สุ-ริ-ยัน ชาย
สุริยา สุ-ริ-ยา ชาย
สุริยาวุธ สุ-ริ-ยา-วุด ชาย
สุริวิภา สุ-ริ-วิ-พา หญิง
สุรีกาญจน์ สุ-รี-กาน หญิง
สุรีพร สุ-รี-พอน หญิง
สุรีย์ สุ-รี ชาย
สุรีรัตน์ สุ-รี-รัด หญิง
สุโรชินี สุ-โร-ชิ-นี หญิง
สุฤทัย สุ-รึ-ไท หญิง
สุลาวัลย์ สุ-ลา-วัน หญิง
สุวนันต์ สุ-วะ-นัน หญิง
สุวนันท์ สุ-วะ-นัน หญิง
สุวพล สุ-วะ-พน ชาย
สุวพัชร์ สุ-วะ-พัด หญิง
สุวพิชญ์ สุ-วะ-พิด หญิง
สุวภัทร สุ-วะ-พัด หญิง
สุวภาพ สุ-วะ-พาบ หญิง
สุวรรณ สุ-วัน ชาย
สุวรรณนภา สุ-วัน-นะ-พา หญิง
สุวรรณพร สุ-วัน-นะ-พอน หญิง
สุวรรณ์ภรณ์ สุ-วัน-พอน หญิง
สุวรรณภูมิ สุ-วัน-นะ-พูม ชาย
สุวรรณมณี สุ-วัน-มะ-นี หญิง
สุวรรณษร สุ-วัน-นะ-สอน หญิง
สุวรรณ์ สุ-วัน หญิง
สุวรรณา สุ-วัน-นา หญิง
สุวรรณาภรณ์ สุ-วัน-นา-พอน หญิง
สุวรา สุ-วะ-รา หญิง
สุวริน สุ-วะ-ริน หญิง
สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน หญิง
สุวริศร์ สุ-วะ-ริด ชาย
สุวัชร สุ-วัด ชาย
สุวัฒนา สุ-วัด-ทะ-นา ชาย
สุวัฒน์ สุ-วัด หญิง
สุวัสริสา สุ-วัด-ริ-สา หญิง
สุวิ สุ-วิ หญิง
สุวิจักขณ์ สุ-วิ-จัก ชาย
สุวิจักษณ์ สุ-วิ-จัก ชาย
สุวิช สุ-วิด ชาย
สุวิชช์ สุ-วิด ชาย
สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา หญิง
สุวิชัย สุ-วิ-ไช ชาย
สุวิชาดา สุ-วิ-ชา-ดา หญิง
สุวิตรา สุ-วิด-ตรา หญิง
สุวิทย์ สุ-วิด ชาย
สุวิภา สุ-วิ-พา หญิง
สุวิมล สุ-วิ-มน หญิง
สุวิศิษฏ์ สุ-วิ-สิด ชาย
สุศิน สุ-สิน ชาย
สุสิมา สุ-สิ-มา หญิง
สู่ขวัญ สู่-ขวัน หญิง
เสก เสก ชาย
เสกสกล เสก-สะ-กน ชาย
เสกสรร เสก-สัน ชาย
เสกสิทธิ์ เสก-สิด ชาย
เสฎฐกรณ์ เสด-ถะ-กอน ชาย
เสฎฐวุฒิ เสด-ถะ-วุด ชาย
เสฏฐ์ชานนท์ เสด-ชา-นน ชาย
เสฏฐ์ธนา เสด-ทะ-นา ชาย
เสฏฐพันธ์ เสด-ถะ-พัน ชาย
เสฏฐวัฒน์ เสด-ถะ-วัด ชาย
เสฏฐวุฒิ เสด-ถะ-วุด ชาย
เสด็จ สะ-เด็ด ชาย
เสถียร สะ-เถียน ชาย
เสน่ห์ สะ-เหน่ ชาย
เสนอ สะ-เหนอ ชาย
เสนา เส-นา ชาย
เสนาะ สะ-เหนาะ ชาย
เสนีย์ เส-นี ชาย
เสม เสม ชาย
เสริมศักดิ์ เสิม-สัก ชาย
เสรี เส-รี ชาย
เสาวณี เสา-วะ-นี หญิง
เสาวณีย์ เสา-วะ-นี หญิง
เสาวนิตย์ เสา-วะ-นิด หญิง
เสาวนีย์ เสา-วะ-นี หญิง
เสาวลักษณ์ เสา-วะ-ลัก หญิง
แสง แสง หญิง
แสงชัย แสง-ไช ชาย
แสงตะวัน แสง-ตะ-วัน ชาย
แสงรวีย์ แสง-ระ-วี หญิง
แสนพล แสน-พน ชาย
แสนสุข แสน-สุก หญิง
โสพิชา โส-พิ-ชา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น