ชื่อมงคลลำดับที่ 11901-12000
ชื่ออ่านว่าเพศ
สวิต สะ-วิด ชาย
สวิตต สะ-วิด ชาย
สหชัย สะ-หะ-ไช ชาย
สหชาติ สะ-หะ-ชาด ชาย
สหทรรศน์ สะ-หะ-ทัด ชาย
สหนันท์ สะ-หะ-นัน ชาย
สหพร สะ-หะ-พอน หญิง
สหพล สะ-หะ-พน ชาย
สหพัฒน์ สะ-หะ-พัด หญิง
สหรัฐ สะ-หะ-รัด ชาย
สหราช สะ-หะ-ราด ชาย
สหัพย์ สะ-หับ ชาย
สหัส สะ-หัด ชาย
สหัสนัยน์ สะ-หัด-สะ-ไน ชาย
สหัสวัต สะ-หัด-สะ-วัด ชาย
สหัสวัส สะ-หัด-สะ-วัด ชาย
สอาด สะ-อาด ชาย
สอิ้ง สะ-อิ้ง หญิง
สังวรณ์ สัง-วอน ชาย
สัจกุล สัด-จะ-กุน หญิง
สัจจกร สัด-จะ-กอน หญิง
สัจจกุล สุัด-จะ-กุน หญิง
สัจจชน สัด-จะ-ชน ชาย
สัญกุล สัน-ยะ-กุน หญิง
สัญกูล สัน-ยะ-กูน หญิง
สัญจัยน์ สัน-ใจ ชาย
สัญชิต สัน-ชิด ชาย
สัญญา สัน-ยา ชาย
สัญวิชญ์ สัน-ยะ-วิด ชาย
สัณห์ชิต สัน-ชิด ชาย
สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด ชาย
สัณห์ณัฐ สัน-นะ-นัด ชาย
สัณห์นัดดา สัน-นัด-ดา หญิง
สัณห์นันทิน สัน-นัน-ทิน หญิง
สัณหพจน์ สัน-หะ-พด ชาย
สัณหพร สัน-หะ-พอน หญิง
สัณห์ฤทัย สัน-หะ-ไท หญิง
สัณหวัจน์ สัน-หะ-วัด ชาย
สัณหวัช สัน-หะ-วัด ชาย
สัณหวิชญ์ สัน-หะ-วิด ชาย
สัณห์วิชญ์ สัน-วิด ชาย
สัณห์สมร สัน-สะ-หมอน หญิง
สัณห์ สัน หญิง
สัตตบงกช สัด-ตะ-บง-กด หญิง
สัตตบรรณ สัด-ตะ-บัน หญิง
สัตตยา สัด-ตะ-ยา หญิง
สัตยตม์ สัด-ตะ-ยด ชาย
สัตยวัต สัด-ตะ-ยะ-วัด ชาย
สัตย์สุกาญจน์ สัด-สุ-กาน หญิง
สัตยา สัด-ตะ-ยา ชาย
สัน ชาย
สันดุสิต สัน-ดุ-สิด ชาย
สันต์ทศน์ สัน-ทด ชาย
สันต์ทัศน์ สัน-ทัด ชาย
สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท หญิง
สันต์หทัย สัน-หะ-ไท หญิง
สันติ สัน-ติ ชาย
สันติชัย สัน-ติ-ไช ชาย
สันติพงศ์ สัน-ติ-พง ชาย
สันติพงษ์ สัน-ติ-พง ชาย
สันติศักดิ์ สัน-ติ-สัก ชาย
สันติสุข สัน-ติ-สุก ชาย
สันต์ สัน ชาย
สัมพันธ์ สัม-พัน ชาย
สัมฤทธิ์ สำ-ริด ชาย
สา สา หญิง
สากร สา-กอน ชาย
สากล สา-กน ชาย
สาทริยา สา-ทริ-ยา หญิง
สาทิต สา-ทิด หญิง
สาทิศ สา-ทิด ชาย
สาธร สา-ทอน ชาย
สาธารณสุข สา-ทา-ระ-นะ-สุก หญิง
สาธิดา สา-ทิ-ดา หญิง
สาธิต สา-ทิด ชาย
สาธิตา สา-ทิ-ตา หญิง
สานิต สา-นิด ชาย
สามารถ สา-มาด ชาย
สายใจ สาย-ใจ หญิง
สายชล สาย-ชน ชาย
สายธาร สาย-ทาน หญิง
สายป่าน สาย-ป่าน หญิง
สายฝน สาย-ฝน หญิง
สายฟ้า สาย-ฟ้า ชาย
สายลักษณ์ สาย-ลัก ชาย
สายสุรีย์ สาย-สุ-รี หญิง
สายันต์ สา-ยัน ชาย
สารนาถ สา-ระ-นาด ชาย
สารเนตร์ สา-ระ-เนด ชาย
สารสนเทศ สา-ระ-สน-เทด ชาย
สาริกา สา-ริ-กา หญิง
สาริน สา-ริน หญิง
สารินี สา-ริ-นี หญิง
สาริศา สา-ริ-สา หญิง
สาริสา สา-ริ-สา หญิง
สาโรจน์ สา-โรด ชาย
สาโรช สา-โรด ชาย
สาลิณี สา-ลิ-นี หญิง
สาวิตร สา-วิด ชาย
สาวิตรี สา-วิ-ตรี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี