ชื่อมงคลลำดับที่ 11901-12000
ชื่ออ่านว่าเพศ
สุภกิณห์ สุบ-พะ-กิน ชาย
สุภจิรา สุบ-พะ-จิ-รา หญิง
สุภชา สุบ-พะ-ชา หญิง
สุภ์ชาต สุ-ชาด ชาย
สุภชิต สุบ-พะ-ชิด ชาย
สุภญา สุบ-พะ-ยา หญิง
สุภณ สุ-พน ชาย
สุภนิดา สุบ-พะ-นิ-ดา หญิง
สุภนิตติ์ สุบ-พะ-นิด ชาย
สุภนิติ สุบ-พะ-นิ-ติ ชาย
สุภลักษณ์ สุบ-พะ-ลัก หญิง
สุภวัฒน์ สุบ-พะ-วัด ชาย
สุภวาร สุบ-พะ-วาน หญิง
สุภวิชญ์ สุบ-พะ-วิด ชาย
สุภเวช สุบ-พะ-เวด ชาย
สุภศิลป์ สุบ-พะ-สิน ชาย
สุภัค สุ-พัก ชาย
สุภัคชญา สุ-พัก-ชะ-ยา หญิง
สุภัคพร สุ-พัก-คะ-พอน หญิง
สุภัชชา สุ-พัด-ชา หญิง
สุภัชร์สร สุ-พัด-สอน หญิง
สุภัท สุ-พัด ชาย
สุภัทธนัน สุ-พัด-ทะ-นัน หญิง
สุภัทรชัย สุ-พัด-ทระ-ไช ชาย
สุภัทรา สุ-พัด-ทรา หญิง
สุภัสปภา สุ-พัด-ปะ-พา หญิง
สุภัสรา สุ-พัด-สะ-รา หญิง
สุภัสรารัตน์ สุ-พัด-สะ-รา-รัด หญิง
สุภัสสร สุ-พัด-สอน หญิง
สุภัสสรา สุ-พัด-สะ-รา หญิง
สุภัสสราญ์ สุ-พัด-สะ-ราน หญิง
สุภา สุ-พา หญิง
สุภากร สุ-พา-กอน หญิง
สุภากาญจน์ สุ-พา-กาน หญิง
สุภานัน สุ-พา-นัน หญิง
สุภานิชา สุบ-พะ-นิ-ชา หญิง
สุภานิษา สุ-พา-นิ-สา หญิง
สุภาพ สุ-พาบ ชาย
สุภาพร สุ-พา-พอน หญิง
สุภาพรรณ สุ-พา-พัน หญิง
สุภาภรณ์ สุ-พา-พอน หญิง
สุภารัตน์ สุ-พา-รัด หญิง
สุภาวดี สุ-พา-วะ-ดี หญิง
สุภาวัฒน์ สุ-พา-วัด ชาย
สุภาวัลย์ สุ-พา-วัน หญิง
สุภาวี สุ-พา-วี หญิง
สุภาสินี สุ-พา-สิ-นี หญิง
สุภิญโญ สุ-พิน-โย ชาย
สุภิทธิยา สุ-พิด-ทิ-ยา หญิง
สุภิยะ สุ-พิ-ยะ หญิง
สุภิรักษ์ สุ-พิ-รัก หญิง
สุภูริ สุ-พู-ริ ชาย
สุมณฑา สุ-มน-ทา หญิง
สุมนต์ สุ-มน ชาย
สุมนรัตน์ สุ-มน-รัด หญิง
สุมาลี สุ-มา-ลี หญิง
สุมิต สุ-มิด ชาย
สุมิตตา สุ-มิด-ตา หญิง
สุมิตร สุ-มิด ชาย
สุมิตรตรา สุ-มิด-ตรา หญิง
สุมิตรา สุ-มิด-ตรา หญิง
สุมินตา สุ-มิน-ตา หญิง
สุเมธ สุ-เมด ชาย
สุเมธนนท์ สุ-เม-ทะ-นน ชาย
สุรกานต์ สุ-ระ-กาน ชาย
สุรกิจ สุ-ระ-กิด ชาย
สุรกิต สุ-ระ-กิด ชาย
สุรกุล สุ-ระ-กุน ชาย
สุรจิต สุ-ระ-จิด ชาย
สุรเจต สุ-ระ-เจด ชาย
สุรชัย สุ-ระ-ไช ชาย
สุรชา สุ-ระ-ชา ชาย
สุรชาติ สุ-ระ-ชาด ชาย
สุรเชษฐ์ สุ-ระ-เชด ชาย
สุรเชาว์ สุ-ระ-เชา ชาย
สุรดา สุ-ระ-ดา หญิง
สุรเดช สุ-ระ-เดด ชาย
สุรธัญ สุ-ระ-ทัน หญิง
สุรนันท์ สุ-ระ-นัน ชาย
สุรนาถ สุ-ระ-นาด หญิง
สุรเนตร สุ-ระ-เนด ชาย
สุรพงศ์ สุ-ระ-พง ชาย
สุรพงษ์ สุ-ระ-พง ชาย
สุรพจน์ สุ-ระ-พด ชาย
สุรพล สุ-ระ-พน ชาย
สุรพัฒณ์ สุ-ระ-พัด ชาย
สุรพัฒน์ สุ-ระ-พัด ชาย
สุรพันธ์ สุ-ระ-พัน ชาย
สุรภา สุ-ระ-พา ชาย
สุรยุทธ สุ-ระ-ยุด ชาย
สุรวิช สุ-ระ-วิด ชาย
สุรวิทย์ สุ-ระ-วิด ชาย
สุรวุฒิ สุ-ระ-วุด ชาย
สุรเวช สุ-ระ-เวด ชาย
สุรศักดิ์ สุ-ระ-สัก ชาย
สุรสิทธิ์ สุ-ระ-สิด ชาย
สุระกุล สุ-ระ-กุน ชาย
สุระทิน สุ-ระ-ทิน ชาย
สุระวงษ์ สุ-ระ-วง ชาย
สุรัชฎา สุ-รัด-ชะ-ดา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น