ชื่อมงคลลำดับที่ 11801-11900
ชื่ออ่านว่าเพศ
สุทธิวัลย์ สุด-ทิ-วัน หญิง
สุทธิศักดิ์ สุด-ทิ-สัก ชาย
สุทธิสัณห์ สุด-ทิ-สัน ชาย
สุทักษ์ สุ-ทัก ชาย
สุทัด สุ-ทัด หญิง
สุทัตตา สุ-ทัด-ตา หญิง
สุทัศ สุ-ทัด ชาย
สุทัศน์ศร สุ-ทัด-สอน หญิง
สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี หญิง
สุทัศนีวรรณ สุ-ทัด-สะ-นี-วัน หญิง
สุทัศน์ สุ-ทัด ชาย
สุทิน สุ-ทิน ชาย
สุทินา สุ-ทิ-นา หญิง
สุเทพ สุ-เทบ ชาย
สุธน สุ-ทน ชาย
สุธนี สุ-ทะ-นี หญิง
สุธร สุ-ทอน ชาย
สุธรรม สุ-ทำ หญิง
สุธัญญา สุ-ทัน-ยา หญิง
สุธันยารัศม์ สุ-ทัน-ยา-รัด หญิง
สุธา สุ-ทา หญิง
สุธาแก้ว สุ-ทา-แก้ว หญิง
สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด หญิง
สุธาดา สุ-ทา-ดา หญิง
สุธาทิพย์ สุ-ทา-ทิบ หญิง
สุธานิช สุ-ทา-นิด หญิง
สุธาพร สุ-ทา-พอน หญิง
สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน หญิง
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิง
สุธิดา สุ-ทิ-ดา หญิง
สุธิตา สุ-ทิ-ตา หญิง
สุธิศา สุ-ทิ-สา หญิง
สุธิสา สุ-ทิ-สา หญิง
สุธี สุ-ที ชาย
สุธีคณิต สุ-ที-คะ-นิด ชาย
สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา หญิง
สุธีร์ธิดา สุ-ที-ทิ-ดา หญิง
สุธีรา สุ-ที-รา หญิง
สุนทร สุน-ทอน ชาย
สุนทรา สุน-ทรา หญิง
สุนทรี สุน-ทรี หญิง
สุนทรีลักษณ์ สุน-ทะ-รี-ลัก หญิง
สุนัดดา สุ-นัด-ดา หญิง
สุนันทา สุ-นัน-ทา หญิง
สุนันท์ สุ-นัน ชาย
สุนัย สุ-ไน ชาย
สุนารี ส-น-ร หญิง
สุนิดา สุ-นิ-ดา หญิง
สุนิตพร สุ-นิ-ตะ-พอน หญิง
สุนิธิ สุ-นิ-ทิ ชาย
สุนิล สุ-นิน ชาย
สุนิสา สุ-นิ-สา หญิง
สุนีย์ สุ-นี หญิง
สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด หญิง
สุบรรณ สุ-บัน ชาย
สุประวีณ์ สุ-ประ-วี หญิง
สุปราณี สุ-ปรา-นี หญิง
สุปรีชา สุ-ปรี-ชา ชาย
สุปรียา สุ-ปรี-ยา หญิง
สุปวิษฏ์ สุ-ปะ-วิด ชาย
สุปวีณ์ สุ-ปะ-วี หญิง
สุปัณณิกา สุ-ปัน-นิ-กา หญิง
สุปาณี สุ-ปา-นี หญิง
สุปิติ สุ-ปิ-ติ ชาย
สุปิยา สุ-ปิ-ยา หญิง
สุพงศ์ สุ-พง ชาย
สุพงษ์ สุ-พง ชาย
สุพจน์ สุ-พด ชาย
สุพร สุ-พอน ชาย
สุพรทิพย์ สุ-พอน-ทิบ หญิง
สุพรรณษา สุ-พัน-สา หญิง
สุพรรณิกา สุ-พัน-นิ-กา หญิง
สุพรรณิษา สุ-พัน-นิ-สา หญิง
สุพรรณี สุ-พัน-นี หญิง
สุพรรษา สุ-พัน-สา หญิง
สุพล สุ-พน ชาย
สุพศิน สุ-พะ-สิน ชาย
สุพสิน สุ-พะ-สิน ชาย
สุพัจนี สุ-พัด-จะ-นี หญิง
สุพัชนี สุ-พัด-ชะ-นี หญิง
สุพัชร สุ-พัด ชาย
สุพัชราภรณ์ สุ-พัด-ชะ-รา-พอน ชาย
สุพัฒตา สุ-พัด-ตา หญิง
สุพัฒน์ สุ-พัด ชาย
สุพัต สุ-วัด หญิง
สุพัตตรา สุ-พัด-ตรา หญิง
สุพัตร สุ-พัด ชาย
สุพัตรา สุ-พัด-ตรา หญิง
สุพิชชา สุ-พิด-ชา หญิง
สุพิชฌาย์ สุ-พิด-ชา หญิง
สุพิชญ์ชญา สุ-พิด-ชะ-ยา หญิง
สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา หญิง
สุพิชญาย์ สุ-พิด-ชะ-ยา หญิง
สุพิชา สุ-พิ-ชา หญิง
สุพิรักษ์ สุ-พิ-รัก หญิง
สุพิศธาร์ สุ-พิด-ทา หญิง
สุพีรณัฐ สุ-พี-ระ-นัด ชาย
สุพีร์มน สุ-พี-มน หญิง
สุพีร์ สุ-พี ชาย
สุภกิจ สุบ-พะ-กิด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น