ชื่อมงคลลำดับที่ 11701-11800
ชื่ออ่านว่าเพศ
สกุลวรรณ สะ-กุน-วัน หญิง
สกุลศีล สะ-กุน-สีน ชาย
สคร สะ-คอน ชาย
สงกรานต์ สง-กราน ชาย
สงคราม สง-คราม ชาย
สงวน สะ-หงวน ชาย
สงวนสิน สะ-หงวน-สิน ชาย
ส่งเสริม ส่ง-เสิม ชาย
สงัด สะ-หงัด ชาย
ส่ง ส่ง ชาย
สญชัย สน-ไช ชาย
สดใส สด-ใส หญิง
สตกมล สะ-ตะ-กะ-มน หญิง
สตางค์ สะ-ตาง หญิง
สถลัชนันท์ สะ-ถะ-ลัด-ชะ-นัน หญิง
สถิตย์พงศ์ สะ-ถิด-พง ชาย
สถิตย์วงศ์ สะ-ถิด-วง ชาย
สถิตย์ สะ-ถิด ชาย
สธน สะ-ทน ชาย
สน สน ชาย
สนทรา สน-ทรา หญิง
สนธกิติ์ สน-ทะ-กิด ชาย
สนธยา สน-ทะ-ยา ชาย
สนิท สะ-หนิด ชาย
สพล สะ-พน ชาย
สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ชาย
สพลวัต สะ-พน-วัด ชาย
สม สม หญิง
สมเกียรติ สม-เกียด ชาย
สมควร สม-ควน ชาย
สมคิด สม-คิด ชาย
สมจิตร์ สม-จิด หญิง
สมเจต สม-เจด ชาย
สมเจตน์ สม-เจด ชาย
สมเจริญ สม-จะ-เริน ชาย
สมใจ สม-ใจ ชาย
สมชัย สม-ไช ชาย
สมชาญ สม-ชาน ชาย
สมชาติ สม-ชาด ชาย
สมชาย สม-ชาย ชาย
สมโชค สม-โชก ชาย
สมญา สม-ยา หญิง
สมเดช สม-เดด ชาย
สมถวิล สม-ถะ-หวิน หญิง
สมนาม สม-นาม หญิง
สมนึก สม-นึก ชาย
สมบัติ สม-บัด ชาย
สมบุญ สม-บุน ชาย
สมบุณ สม-บุน ชาย
สมบูรณ์ สม-บูน ชาย
สมประสงค์ สม-ประ-สง ชาย
สมปอง สม-ปอง ไม่ระบุ
สมพงศ์ สม-พง ชาย
สมพงษ์ สม-พง ชาย
สมพร สม-พอน หญิง
สมพล สะ-มะ-พน ชาย
สมพันธ์ สะ-มะ-พัน ชาย
สมเพ็ง สม-เพ็ง ชาย
สมภพ สม-พบ ชาย
สมโภช สม-โพด ชาย
สมโภชน์ สม-โพด ชาย
สมมาตร สม-มาด ชาย
สมยศ สม-ยด ชาย
สมรชัย สะ-หมอ-ระ-ไช ชาย
สมรัก สม-รัก หญิง
สมรัช สม-รัด ชาย
สมฤดี สม-รึ-ดี หญิง
สมฤทธิ์ สม-ริด ชาย
สมฤทัย สม-รึ-ไท หญิง
สมลักษณ์ สม-ลัก หญิง
สมวงศ์ สม-วง ชาย
สมวิทย์ สม-วิด ชาย
สมศรี สม-สี หญิง
สมศักดิ์ สม-สัก ชาย
สมสิทธิ์ สม-สิด ชาย
สมสิน สม-สิน ชาย
สมสินธุ์ สม-สิน ชาย
สมสุข สม-สุก ชาย
สมหญิง สม-หยิง หญิง
สมหทัย สม-หะ-ไท หญิง
สมหมาย ส-ม ชาย
สมหวัง สม-หวัง หญิง
สมอาจ สม-อาด ชาย
ส้มโอ ส้ม-โอ หญิง
สมัคร สะ-หมัก ชาย
สมัชญ์ สะ-มัด ชาย
สมัญญา สะ-มัน-ยา หญิง
สมัย สะ-ไหม หญิง
สมาน สะ-หมาน ชาย
สมานจิตต์ สะ-มาน-จิด หญิง
สมาบัติ สะ-มา-บัด ชาย
สมิดา สะ-มิ-ดา หญิง
สมิตา สะ-มิ-ตา หญิง
สมิตานันท์ สะ-มิ-ตา-นัน หญิง
สมิทธิ์ สะ-มิด ชาย
สมุทรชัย สะ-มุด-ทระ-ไช ชาย
ส้ม ส้ม หญิง
สยาม สะ-หยาม ชาย
สร สอน หญิง
สรกร สะ-ระ-กอน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี