ชื่อมงคลลำดับที่ 11601-11700
ชื่ออ่านว่าเพศ
ศุกล สุ-กน ชาย
ศุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา หญิง
ศุภ สุบ หญิง
ศุภกร สุบ-พะ-กอน ชาย
ศุภกรณ์ สุบ-พะ-กอน ชาย
ศุภกฤต สุบ-พะ-กริด ชาย
ศุภกฤษ สุบ-พะ-กริด ชาย
ศุภกัณฑ์ สุบ-พะ-กัน ชาย
ศุภกาญจน์ สุบ-พะ-กาน หญิง
ศุภกานดา สุบ-พะ-กาน-ดา หญิง
ศุภกานต์ สุบ-พะ-กาน ชาย
ศุภกิจ สุบ-พะ-กิด ชาย
ศุภเกียรติ สุบ-พะ-เกียด ชาย
ศุภคม สุบ-พะ-คม ชาย
ศุภจิรา สุบ-พะ-จิ-รา หญิง
ศุภชญา สุบ-พะ-ชะ-ยา หญิง
ศุภชัย สุบ-พะ-ไช ชาย
ศุภชิต สุบ-พะ-ชิด ชาย
ศุภโชค สุบ-พะ-โชก ชาย
ศุภญา สุบ-พะ-ยา หญิง
ศุภณ สุ-พน ชาย
ศุภณัฏฐ์ สุบ-พะ-นัด ชาย
ศุภณัฐ สุบ-พะ-นัด ชาย
ศุภเดช สุบ-พะ-เดด ชาย
ศุภนันท์ สุบ-พะ-นัน หญิง
ศุภนารี สุบ-พะ-นา-รี หญิง
ศุภนิดา สุ-พะ-นิ-ดา หญิง
ศุภนิตย์ สุบ-พะ-นิด หญิง
ศุภนิษฐ์ สุบ-พะ-นิด หญิง
ศุภพงษ์ สุบ-พะ-พง ชาย
ศุภพล สุบ-พะ-พน ชาย
ศุภพิชญ์ สุบ-พะ-พิด หญิง
ศุภมงคล สุบ-พะ-มง-คน ชาย
ศุภมิตร สุบ-พะ-มิด ชาย
ศุภรดา สุบ-พะ-ระ-ดา หญิง
ศุภรัตน์ สุบ-พะ-รัด หญิง
ศุภรัศม์นรี สุบ-พะ-รัด-นะ-รี หญิง
ศุภรัศมิ์ สุบ-พะ-รัด หญิง
ศุภรัสมิ์ สุบ-พะ-รัด หญิง
ศุภรางศุ์ สุบ-พะ-ราง หญิง
ศุภฤกษ์ สุบ-พะ-เริก ชาย
ศุภฤต สุบ-พะ-ริด ชาย
ศุภลักษณ์ สุบ-พะ-ลัก ชาย
ศุภลาภ สุบ-พะ-ลาบ ชาย
ศุภวรรณ สุบ-พะ-วัน หญิง
ศุภวรัณธร สุบ-พะ-วะ-รัน-ทอน ชาย
ศุภวัฒน์ สุบ-พะ-วัด ชาย
ศุภวิชญ์ สุบ-พะ-วิด ชาย
ศุภวิทย์ สุบ-พะ-วิด ชาย
ศุภวิศว์ สุบ-พะ-วิด ชาย
ศุภเวช สุบ-พะ-เวด ชาย
ศุภศักย์ สุบ-พะ-สัก ชาย
ศุภศิษฏ์ สุบ-พะ-สิด ชาย
ศุภสัณห์ สุบ-พะ-สัน ชาย
ศุภสิทธิ์ สุ-พะ-สิด ชาย
ศุภสิรินทร์ สุบ-พะ-สะ-ริน หญิง
ศุภสุตา สุบ-พะ-สุ-ตา หญิง
ศุภอัฐ สุบ-พะ-อัด ชาย
ศุภัช สุ-พัด หญิง
ศุภัชชา สุ-พัด-ชา หญิง
ศุภัชฌา สุ-พัด-ชา หญิง
ศุภัชญา สุ-พัด-ชะ-ยา หญิง
ศุภัท สุ-พัด ชาย
ศุภัสสรา สุ-พัด-สะ-รา หญิง
ศุภากร สุ-พา-กอน หญิง
ศุภากาญจน์ สุ-พา-กาน หญิง
ศุภาคิณี สุ-พา-คิ-นี หญิง
ศุภางค์ สุ-พาง หญิง
ศุภาณิช สุ-พา-นิด หญิง
ศุภานัน สุ-พา-นัน หญิง
ศุภานันท์ สุ-พา-นัน หญิง
ศุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด หญิง
ศุภารัตน์ สุ-พา-รัด หญิง
ศุภิศรา สุ-พิด-สะ-รา หญิง
ศุภิสรา สุ-พิด-สะ-รา หญิง
ศุลิษา สุ-ลิ-สา หญิง
เศรษฐกูร เสด-ถะ-กูน ชาย
เศรษฐบุตร เสด-ถะ-บุด ชาย
เศรษฐพัส เสด-ถะ-พัด ชาย
เศรษฐพิพัฒน์ เสด-ถะ-พิ-พัด ชาย
เศรษฐศิริ เสด-ถะ-สิ-หริ ชาย
เศรษฐ์ศิลป์ เสด-สิน ชาย
เศรษฐ์ เสด ชาย
เศวต สะ-เหวด ชาย
โศภชา โส-พะ-ชา หญิง
โศภิชา โส-พิ-ชา หญิง
โศภิษฐอัฆฒ์ โส-พิด-ถะ-อัด หญิง
โศภิษฐา โส-พิด-ถา หญิง
ษริกา สะ-ริ-กา หญิง
ษิตาวรรณ สิ-ตา-วัน หญิง
สกนธ์ สะ-กน ชาย
สกล สะ-กน ชาย
สกลกร สะ-กน-กอน ชาย
สกลนรี สะ-กน-นะ-รี ชาย
สกลพัฒน์ สะ-กน-พัด ชาย
สกลสุภา สะ-กน-สุ-พา หญิง
สกาวรัตน์ สะ-กาว-รัด หญิง
สกุณา สะ-กุ-นา หญิง
สกุลกาญจน์ สะ-กุน-กาน หญิง
สกุลทิพย์ สะ-กุน-ทิบ หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี