ชื่อมงคลลำดับที่ 11601-11700
ชื่ออ่านว่าเพศ
สิปปกร สิบ-ปะ-กอน หญิง
สิปปนนท์ สิบ-ปะ-นน ชาย
สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด ชาย
สิปปาจรีย์ สิบ-ปา-จา-รี หญิง
สิมาพร สิ-มา-พอน หญิง
สิมิลัน สิ-มิ-ลัน หญิง
สิรญาณ์ สิ-ระ-ยา หญิง
สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ชาย
สิรพัทธ์ สิ-ระ-พัด ชาย
สิรภพ สิ-ระ-พบ ชาย
สิรภัทร สิ-ระ-พัด หญิง
สิรยา สิ-ระ-ยา หญิง
สิรยากร สิ-ระ-ยา-กอน หญิง
สิรรุจน์ สิ-ระ-รุด ชาย
สิร์วณิช สิ-วะ-นิด หญิง
สิรวิชช์ สิ-ระ-วิด ชาย
สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด ชาย
สิรวีย์ สิ-ระ-วี ชาย
สิระ สิ-ระ ชาย
สิระประภา สิ-ระ-ประ-พา หญิง
สิรัสสา สิ-รัด-สา หญิง
สิราณี สิ-รา-นี หญิง
สิรารมย์ สิ-รา-รม หญิง
สิราวรรณ สิ-รา-วัน หญิง
สิราวุฒิ สิ-รา-วุด ชาย
สิริ สิ-หริ ชาย
สิริกร สิ-หริ-กอน หญิง
สิริกัญจน์ธิชา สิ-หริ-กัน-ทิ-ชา หญิง
สิริกัญญา สะ-หริ-กัน-ยา หญิง
สิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ละ-ยา หญิง
สิริกาญจน์ สิ-หริ-กาน หญิง
สิริกาญจนาภรณ์ สิ-หริ-กาน-จะ-นา-พอน หญิง
สิริกานต์ สิ-ริ-กาน หญิง
สิริการย์ สิ-ริ-กาน หญิง
สิริกุลยา สิ-หริ-กุน-ละ-ยา หญิง
สิริญ สิ-ริน หญิง
สิริญา สิ-หริ-ยา หญิง
สิริฐวัส สิ-หริ-ถะ-วัด ชาย
สิริณ สิ-ริน หญิง
สิริณภรณ์ สิ-หริ-นะ-พอน หญิง
สิริณัชชา สิ-หริ-นัด-ชา หญิง
สิริณัฎฐ์ สิ-หริ-นัด หญิง
สิริณัฏฐกุล สิ-หริ-นัด-ถะ-กุน หญิง
สิริณัฏฐ์ สิ-หริ-นัด หญิง
สิริณัฐ สิ-หริ-นัด หญิง
สิริดนย์ สิ-หริ-ดน ชาย
สิริธนิยา สิ-หริ-ทะ-นิ-ยา หญิง
สิริธร สิ-หริ-ทอน หญิง
สิริธรรมาวดี สิ-หริ-ทำ-มา-วะ-ดี หญิง
สิริน สิ-ริน หญิง
สิรินดา สิ-ริน-ดา หญิง
สิรินทรา สิ-ริน-ทรา หญิง
สิรินภา สิ-หริ-นะ-พา หญิง
สิรินรัตน์ สิ-ริน-รัด หญิง
สิรินันท์ สิ-หริ-นัน ชาย
สิริปภา สิ-หริ-ปะ-พา หญิง
สิริปรียา สิ-ริ-ปรี-ยา หญิง
สิริพงศ์ สิ-หริ-พง ชาย
สิริพงษ์ สิ-หริ-พง ชาย
สิริพร สิ-หริ-พอน หญิง
สิริพรรณ สิ-ริ-พัน หญิง
สิริพิมพ์อร สิ-หริ-พิม-ออน หญิง
สิริภพ สิ-หริ-พบ ชาย
สิริภัทร สิ-ริ-พัด หญิง
สิริภัสญา สิ-หริ-พัด-สะ-ยา หญิง
สิริภาคย์ สิ-หริ-พาก ชาย
สิริมนต์ สิ-หริ-มน หญิง
สิริมา สิ-หริ-มา หญิง
สิริมาดา สิ-หริ-มา-ดา หญิง
สิริเมษา สิ-หริ-เม-สา หญิง
สิริยา สิ-ริ-ยา หญิง
สิริยากร สิ-ริ-ยา-กอน หญิง
สิริรักษ์ สิ-หริ-รัก หญิง
สิริรัช สิ-หริ-รัด หญิง
สิริรัตน์ สิ-ริ-รัด หญิง
สิริรัสย์ สิ-ริ-รัด หญิง
สิริรินทร์ สิ-หริ-ริน หญิง
สิริโรจน์ สิ-ริ-โรด ชาย
สิริลดา สิ-หริ-ละ-ดา หญิง
สิริ์ลดาภา สิ-ละ-ดา-พา หญิง
สิริลักษณ์ สิ-หริ-ลัก หญิง
สิริวรรณ สิ-หริ-วัน หญิง
สิริวรางค์ สิ-หริ-วะ-ราง หญิง
สิริวัชรา สิ-หริ-วัด-ชะ-รา หญิง
สิริวัชรี สิ-หริ-วัด-ชะ-รี หญิง
สิริวิมล สิ-หริ-วิ-มน หญิง
สิริวิศา สิ-หริ-วด-สา หญิง
สิริสวัสดิ์ สิ-หริ-สะ-วัด หญิง
สิริสุดา สิ-หริ-สุ-ดา หญิง
สิรีธร สิ-รี-ทอน หญิง
สิรีภัทร สิ-หริ-พัด หญิง
สิเรียม สิ-เรียม หญิง
สิโรจน์ สิ-โรด ชาย
สิวากร สิ-วา-กอน หญิง
สีดา สี-ดา หญิง
สีตลา สี-ตะ-ลา หญิง
สีหเดช สี-หะ-เดด ชาย
สีห์พจน์ สี-พด ชาย
สืบพศิน สืบ-พะ-สิน ชาย
สืบวงศ์ สืบ-วง ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น