ชื่อมงคลลำดับที่ 11301-11400
ชื่ออ่านว่าเพศ
สมบัติ สม-บัด ชาย
สมบุญ สม-บุน ชาย
สมบุณ สม-บุน ชาย
สมบูรณ์ สม-บูน ชาย
สมประสงค์ สม-ประ-สง ชาย
สมปอง สม-ปอง ไม่ระบุ
สมพงศ์ สม-พง ชาย
สมพงษ์ สม-พง ชาย
สมพร สม-พอน หญิง
สมพล สะ-มะ-พน ชาย
สมพันธ์ สะ-มะ-พัน ชาย
สมเพ็ง สม-เพ็ง ชาย
สมภพ สม-พบ ชาย
สมโภช สม-โพด ชาย
สมโภชน์ สม-โพด ชาย
สมมาตร สม-มาด ชาย
สมยศ สม-ยด ชาย
สมรชัย สะ-หมอ-ระ-ไช ชาย
สมรัก สม-รัก หญิง
สมรัช สม-รัด ชาย
สมฤดี สม-รึ-ดี หญิง
สมฤทธิ์ สม-ริด ชาย
สมฤทัย สม-รึ-ไท หญิง
สมลักษณ์ สม-ลัก หญิง
สมวงศ์ สม-วง ชาย
สมวิทย์ สม-วิด ชาย
สมศรี สม-สี หญิง
สมศักดิ์ สม-สัก ชาย
สมสิทธิ์ สม-สิด ชาย
สมสิน สม-สิน ชาย
สมสินธุ์ สม-สิน ชาย
สมสุข สม-สุก ชาย
สมหญิง สม-หยิง หญิง
สมหทัย สม-หะ-ไท หญิง
สมหมาย ส-ม ชาย
สมหวัง สม-หวัง หญิง
สมอาจ สม-อาด ชาย
ส้มโอ ส้ม-โอ หญิง
สมัคร สะ-หมัก ชาย
สมัชญ์ สะ-มัด ชาย
สมัญญา สะ-มัน-ยา หญิง
สมัย สะ-ไหม หญิง
สมาน สะ-หมาน ชาย
สมานจิตต์ สะ-มาน-จิด หญิง
สมาบัติ สะ-มา-บัด ชาย
สมิดา สะ-มิ-ดา หญิง
สมิตา สะ-มิ-ตา หญิง
สมิตานันท์ สะ-มิ-ตา-นัน หญิง
สมิทธิ์ สะ-มิด ชาย
สมุทรชัย สะ-มุด-ทระ-ไช ชาย
ส้ม ส้ม หญิง
สยาม สะ-หยาม ชาย
สร สอน หญิง
สรกร สะ-ระ-กอน ชาย
สรกฤช สอ-ระ-กริด ชาย
สรชัช สอ-ระ-ชัด ชาย
สรชา สอ-ระ-ชา ชาย
สรณนันท์ สะ-ระ-นะ-นัน ชาย
สรณวัลย์ สะ-ระ-นะ-วัน หญิง
สรณ์ศักย์ สอน-สัก ชาย
สรณัฏฐ์ สอ-ระ-นัด ชาย
สรณ์ สอน ชาย
สรธมล สอ-ระ-ทะ-มน หญิง
สรธร สอ-ระ-ทอน ชาย
สรธัญ สอ-ระ-ทัน ชาย
สรนันท์ สอ-ระ-นัน ชาย
สรนิต สอ-ระ-นิด ชาย
สรพัฒน์ สอ-ระ-พัด ชาย
สรพัศ สอ-ระ-พัด ชาย
สรภัค สอ-ระ-พัด ชาย
สรภัส สอ-ระ-พัด หญิง
สรภา สอ-ระ-พา ชาย
สรยุทธ สอ-ระ-ยุด ชาย
สรรค์ สัน ชาย
สรรชัย สัน-ไช ชาย
สรรพชัย สับ-พะ-ไช ชาย
สรรพวัต สับ-พะ-วัด ชาย
สรรพัชญ์ สัน-พัด ชาย
สรรเพชร สัน-เพ็ด ชาย
สรรวัชญ์ สัน-วัด ชาย
สรรเสริญ สัน-เสิน ชาย
สรรักษ์ สอ-ระ-รัก ชาย
สรรัตน์ สอ-ระ-รัด หญิง
สรวรรณ สอ-ระ-วัน หญิง
สรวัชญ์ สอ-ระ-วัด ชาย
สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ชาย
สรวิศ สอ-ระ-วิด หญิง
สรวีย์ สอ-ระ-วี หญิง
สรวุฒิ สอ-ระ-วุด ชาย
สรวุธ สอ-ระ-วุด ชาย
สรศักดิ์ สอ-ระ-สัก ชาย
สรสวรรค์ สอน-สะ-วัน หญิง
สรสิช สอ-ระ-สิ-ชา ชาย
สร้อยมุกดา ส้อย-มุก-ดา หญิง
สรอัฑฒ์ สอ-ระ-อัด ชาย
สรัช สะ-รัด ชาย
สรัญชน สะ-รัน-ชน ชาย
สรัญญพัชร์ สะ-รัน-ยะ-พัด หญิง
สรัญญา สะ-รัน-ยา หญิง
สรัญณัฏฐ์ สะ-รัน-นัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น