ชื่อมงคลลำดับที่ 11201-11300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ศุภวรัณธร สุบ-พะ-วะ-รัน-ทอน ชาย
ศุภวัฒน์ สุบ-พะ-วัด ชาย
ศุภวิชญ์ สุบ-พะ-วิด ชาย
ศุภวิทย์ สุบ-พะ-วิด ชาย
ศุภวิศว์ สุบ-พะ-วิด ชาย
ศุภเวช สุบ-พะ-เวด ชาย
ศุภศักย์ สุบ-พะ-สัก ชาย
ศุภศิษฏ์ สุบ-พะ-สิด ชาย
ศุภสัณห์ สุบ-พะ-สัน ชาย
ศุภสิรินทร์ สุบ-พะ-สะ-ริน หญิง
ศุภสุตา สุบ-พะ-สุ-ตา หญิง
ศุภอัฐ สุบ-พะ-อัด ชาย
ศุภัช สุ-พัด หญิง
ศุภัชชา สุ-พัด-ชา หญิง
ศุภัชฌา สุ-พัด-ชา หญิง
ศุภัชญา สุ-พัด-ชะ-ยา หญิง
ศุภัท สุ-พัด ชาย
ศุภัสสรา สุ-พัด-สะ-รา หญิง
ศุภากร สุ-พา-กอน หญิง
ศุภากาญจน์ สุ-พา-กาน หญิง
ศุภาคิณี สุ-พา-คิ-นี หญิง
ศุภางค์ สุ-พาง หญิง
ศุภาณิช สุ-พา-นิด หญิง
ศุภานัน สุ-พา-นัน หญิง
ศุภานันท์ สุ-พา-นัน หญิง
ศุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด หญิง
ศุภารัตน์ สุ-พา-รัด หญิง
ศุภิศรา สุ-พิด-สะ-รา หญิง
ศุภิสรา สุ-พิด-สะ-รา หญิง
ศุลิษา สุ-ลิ-สา หญิง
เศรษฐกูร เสด-ถะ-กูน ชาย
เศรษฐบุตร เสด-ถะ-บุด ชาย
เศรษฐพัส เสด-ถะ-พัด ชาย
เศรษฐพิพัฒน์ เสด-ถะ-พิ-พัด ชาย
เศรษฐศิริ เสด-ถะ-สิ-หริ ชาย
เศรษฐ์ศิลป์ เสด-สิน ชาย
เศรษฐ์ เสด ชาย
เศวต สะ-เหวด ชาย
โศภชา โส-พะ-ชา หญิง
โศภิชา โส-พิ-ชา หญิง
โศภิษฐอัฆฒ์ โส-พิด-ถะ-อัด หญิง
โศภิษฐา โส-พิด-ถา หญิง
ษริกา สะ-ริ-กา หญิง
ษิตาวรรณ สิ-ตา-วัน หญิง
สกนธ์ สะ-กน ชาย
สกล สะ-กน ชาย
สกลกร สะ-กน-กอน ชาย
สกลนรี สะ-กน-นะ-รี ชาย
สกลพัฒน์ สะ-กน-พัด ชาย
สกลสุภา สะ-กน-สุ-พา หญิง
สกาวรัตน์ สะ-กาว-รัด หญิง
สกุณา สะ-กุ-นา หญิง
สกุลกาญจน์ สะ-กุน-กาน หญิง
สกุลทิพย์ สะ-กุน-ทิบ หญิง
สกุลวรรณ สะ-กุน-วัน หญิง
สกุลศีล สะ-กุน-สีน ชาย
สคร สะ-คอน ชาย
สงกรานต์ สง-กราน ชาย
สงคราม สง-คราม ชาย
สงวน สะ-หงวน ชาย
สงวนสิน สะ-หงวน-สิน ชาย
ส่งเสริม ส่ง-เสิม ชาย
สงัด สะ-หงัด ชาย
ส่ง ส่ง ชาย
สญชัย สน-ไช ชาย
สดใส สด-ใส หญิง
สตกมล สะ-ตะ-กะ-มน หญิง
สตางค์ สะ-ตาง หญิง
สถลัชนันท์ สะ-ถะ-ลัด-ชะ-นัน หญิง
สถิตย์พงศ์ สะ-ถิด-พง ชาย
สถิตย์วงศ์ สะ-ถิด-วง ชาย
สถิตย์ สะ-ถิด ชาย
สธน สะ-ทน ชาย
สน สน ชาย
สนทรา สน-ทรา หญิง
สนธกิติ์ สน-ทะ-กิด ชาย
สนธยา สน-ทะ-ยา ชาย
สนิท สะ-หนิด ชาย
สพล สะ-พน ชาย
สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ชาย
สพลวัต สะ-พน-วัด ชาย
สม สม หญิง
สมเกียรติ สม-เกียด ชาย
สมควร สม-ควน ชาย
สมคิด สม-คิด ชาย
สมจิตร์ สม-จิด หญิง
สมเจต สม-เจด ชาย
สมเจตน์ สม-เจด ชาย
สมเจริญ สม-จะ-เริน ชาย
สมใจ สม-ใจ ชาย
สมชัย สม-ไช ชาย
สมชาญ สม-ชาน ชาย
สมชาติ สม-ชาด ชาย
สมชาย สม-ชาย ชาย
สมโชค สม-โชก ชาย
สมญา สม-ยา หญิง
สมเดช สม-เดด ชาย
สมถวิล สม-ถะ-หวิน หญิง
สมนาม สม-นาม หญิง
สมนึก สม-นึก ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น