ชื่อมงคลลำดับที่ 11101-11200
ชื่ออ่านว่าเพศ
ศิริพรรณ สิ-หริ-พัน หญิง
ศิริพันธ์ สิ-หริ-พัน หญิง
ศิริพิชยา สิ-หริ-พิด-ชะ-ยา หญิง
ศิริพิมล สิ-หริ-พิ-มน หญิง
ศิริภัณฑ์ สิ-หริ-พัน หญิง
ศิริภัทร สิ-หริ-พัด หญิง
ศิริภัสสร สิ-หริ-พัด-สอน หญิง
ศิริยากร สิ-ริ-ยา-กอน หญิง
ศิริรัตน์ สิ-หริ-รัด หญิง
ศิริโรจน์ สิ-หริ-โรด ชาย
ศิริฤทัย สิ-หริ-รึ-ไท หญิง
ศิริลักษณ์ สิ-หริ-ลัก หญิง
ศิริลาวัลย์ สิ-หริ-ลา-วัน หญิง
ศิริวณิช สิ-หริ-วะ-นิด หญิง
ศิริวรรณ สิ-หริ-วัน หญิง
ศิริวสันต์ สิ-หริ-วะ-สัน ชาย
ศิริวัฒน์ สิ-หริ-วัด ชาย
ศิริวิทย์ สิ-หริ-วิด ชาย
ศิริวิมล สิ-หริ-วิ-มน หญิง
ศิริวุฒิ สิ-ริ-วุด ชาย
ศิริศักดิ์ สิ-หริ-สัก ชาย
ศิริโศภิษฐ์ สิ-หริ-โส-พิด หญิง
ศิริโสภา สิ-หริ-โส-พา หญิง
ศิริอัญญา สิ-หริ-อัน-ยา หญิง
ศิโรจน์ สิ-โรด ชาย
ศิลป์ชัย สิน-ไช ชาย
ศิลาพร สิ-ลา-พอน หญิง
ศิลาพัชร สิ-ลา-พัด ชาย
ศิลาพัชร์ สิ-ลา-พัด ชาย
ศิวกร สิ-วะ-กอน ชาย
ศิวกานต์ สิ-วะ-กาน หญิง
ศิวชาติ สิ-วะ-ชาด ชาย
ศิวดล สิ-วะ-ดน ชาย
ศิวนนท์ สิ-วะ-นน ชาย
ศิวนัฐ สิ-วะ-นัด ชาย
ศิวพร สิ-วะ-พอน หญิง
ศิวพัชณ์ สิ-วะ-พัด ชาย
ศิวพัส สะ-วะ-พัด ชาย
ศิวภัสร์ สิ-วะ-พัด หญิง
ศิวยศ สิ-วะ-ยด ชาย
ศิวรรจน์ สิ-วัด หญิง
ศิวรรษ สิ-วัด ชาย
ศิววงศ์ สิ-วะ-วง ชาย
ศิวัฒน์ สิ-วัด ชาย
ศิวาคม สิ-วา-คม ชาย
ศิวาพร สิ-วา-พอน หญิง
ศิวิมล สิ-วิ-มน หญิง
ศิวิไล ศิ-วิ-ไล หญิง
ศิศิรา สะ-สิ-รา หญิง
ศิษฎา สิด-ดา ชาย
ศิษฐา สิด-ถา ชาย
ศีตลา สี-ตะ-ลา หญิง
ศึกษิต สึก-สิด ชาย
ศึกษิตา สึก-สิ-ตา หญิง
ศุ สุ หญิง
ศุกร์ศิริ สุก-สิ-หริ หญิง
ศุกล สุ-กน ชาย
ศุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา หญิง
ศุภ สุบ หญิง
ศุภกร สุบ-พะ-กอน ชาย
ศุภกรณ์ สุบ-พะ-กอน ชาย
ศุภกฤต สุบ-พะ-กริด ชาย
ศุภกฤษ สุบ-พะ-กริด ชาย
ศุภกัณฑ์ สุบ-พะ-กัน ชาย
ศุภกาญจน์ สุบ-พะ-กาน หญิง
ศุภกานดา สุบ-พะ-กาน-ดา หญิง
ศุภกานต์ สุบ-พะ-กาน ชาย
ศุภกิจ สุบ-พะ-กิด ชาย
ศุภเกียรติ สุบ-พะ-เกียด ชาย
ศุภคม สุบ-พะ-คม ชาย
ศุภจิรา สุบ-พะ-จิ-รา หญิง
ศุภชญา สุบ-พะ-ชะ-ยา หญิง
ศุภชัย สุบ-พะ-ไช ชาย
ศุภชิต สุบ-พะ-ชิด ชาย
ศุภโชค สุบ-พะ-โชก ชาย
ศุภญา สุบ-พะ-ยา หญิง
ศุภณ สุ-พน ชาย
ศุภณัฏฐ์ สุบ-พะ-นัด ชาย
ศุภณัฐ สุบ-พะ-นัด ชาย
ศุภเดช สุบ-พะ-เดด ชาย
ศุภนันท์ สุบ-พะ-นัน หญิง
ศุภนารี สุบ-พะ-นา-รี หญิง
ศุภนิดา สุ-พะ-นิ-ดา หญิง
ศุภนิตย์ สุบ-พะ-นิด หญิง
ศุภนิษฐ์ สุบ-พะ-นิด หญิง
ศุภพงษ์ สุบ-พะ-พง ชาย
ศุภพล สุบ-พะ-พน ชาย
ศุภพิชญ์ สุบ-พะ-พิด หญิง
ศุภมงคล สุบ-พะ-มง-คน ชาย
ศุภมิตร สุบ-พะ-มิด ชาย
ศุภรดา สุบ-พะ-ระ-ดา หญิง
ศุภรัตน์ สุบ-พะ-รัด หญิง
ศุภรัศม์นรี สุบ-พะ-รัด-นะ-รี หญิง
ศุภรัศมิ์ สุบ-พะ-รัด หญิง
ศุภรางศุ์ สุบ-พะ-ราง หญิง
ศุภฤกษ์ สุบ-พะ-เริก ชาย
ศุภฤต สุบ-พะ-ริด ชาย
ศุภลักษณ์ สุบ-พะ-ลัก ชาย
ศุภลาภ สุบ-พะ-ลาบ ชาย
ศุภวรรณ สุบ-พะ-วัน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น