ชื่อมงคลลำดับที่ 11101-11200
ชื่ออ่านว่าเพศ
วินัย วิ-ไน ชาย
วินัยศักดิ์ วิ-ไน-สัก ชาย
วินิจ วิ-นิด ชาย
วิบุล วิ-บุน ชาย
วิบูลย์ วิ-บูน ชาย
วิภา วิ-พา หญิง
วิภากร วิ-พา-กอน หญิง
วิภาคย์ วิ-พาก ชาย
วิภาดา วิ-พา-ดา หญิง
วิภานันท์ วิ-พา-นัน หญิง
วิภาพร วิ-พา-พอน หญิง
วิภารัตน์ วิ-พา-รัด หญิง
วิภาวดี วิ-พา-วะ-ดี หญิง
วิภาวินี วิ-พา-วิ-นี หญิง
วิภาวี วิ-พา-วี หญิง
วิภูษิต วิ-พู-สิด ชาย
วิภูสินี วิ-พู-สิ-นี หญิง
วิมพ์วิภา วิม-วิ-พา หญิง
วิมล วิ-มน หญิง
วิมลกานต์ วิ-มน-กาน หญิง
วิมลกิตดิ์ วิ-มน-กิด ชาย
วิมลณัฐ วิ-มน-นัด หญิง
วิมลนาฏ วิ-มน-นาด หญิง
วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด หญิง
วิมลลักษณ์ วิ-มน-ลัก หญิง
วิมลวัชร วิ-มน-วัด ชาย
วิมลวัชรา วิ-มน-วัด-ชะ-รา หญิง
วิมลวัชรี วิ-มน-วัด-ชะ-รี หญิง
วิมลศิริ วิ-มน-สิ-หริ หญิง
วิมลสิริ วิ-มน-สิ-หริ หญิง
วิยดา วิ-ยะ-ดา หญิง
วิยะดา วิ-ยะ-ดา หญิง
วิรงค์ วิ-รง ชาย
วิรชัย วิ-ระ-ไช ชาย
วิรชา วิ-ระ-ชา หญิง
วิรดา วิ-ระ-ดา หญิง
วิรพงษ์ วิ-ระ-พง ชาย
วิรมน วิ-ระ-มน หญิง
วิรยา วิ-ระ-ยา หญิง
วิรยาภรณ์ วิ-ระ-ยา-พอน หญิง
วิรวัฒน์ วิ-ระ-วัด ชาย
วิระพงษ์ วิ-ระ-พง ชาย
วิรัช วิ-รัด ชาย
วิรัชยา วิ-รัด-ชะ-ยา หญิง
วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา หญิง
วิรัญพัชร วิ-รัน-พัด หญิง
วิรัณญา วิ-รัน-ยา หญิง
วิรัตน์ วิ-รัด ชาย
วิรัติ วิ-รัด ชาย
วิรัลณัฐ วิ-รัน-นัด หญิง
วิรัลนัฐ วิ-รัน-นัด หญิง
วิรัลพัชร วิ-รัน-พัด หญิง
วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิง
วิราศิณี วิ-รา-สิ-นี หญิง
วิริญญา วิ-ริน-ยา หญิง
วิริน วิ-ริน หญิง
วิรินทร์ญา วิ-ริน-ยา หญิง
วิรินทร์ วิ-ริน หญิง
วิริยะ วิ-ระ-ยะ ชาย
วิริยา วิ-ริ-ยา หญิง
วิริยากร วิ-ริ-ยา-กอน หญิง
วิริษา วิ-ริ-สา หญิง
วิรุณ วิ-รุน ชาย
วิรุณพร วิ-รุน-พอน หญิง
วิรุฬห์วุฒิ วิ-รุน-วุด ชาย
วิรุฬห์สิทธิ์ วิ-รุน-สิด ชาย
วิรุฬห์ วิ-รุน ชาย
วิโรจ วิ-โรด หญิง
วิโรจน์ วิ-โรด ชาย
วิลารี วิ-ลา-รี หญิง
วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน หญิง
วิลาวัลย์ วิ-ลา-วัน หญิง
วิลาศ วิ-ลาด ชาย
วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี หญิง
วิไล วิ-ไล หญิง
วิไลพร วิ-ไล-พอน หญิง
วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด หญิง
วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน หญิง
วิวัฒนา วิ-วัด-ทะ-นา ชาย
วิวัฒน์ วิ-วัด ชาย
วิศรุต วิด-สะ-รุด ชาย
วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา หญิง
วิศวะ วิด-สะ-วะ ชาย
วิศวะพงษ์ วิด-สะ-วะ-พง ชาย
วิศวัจฉริยา วิด-สะ-วัด-ฉะ-ริ-ยา หญิง
วิศัลย์ศิริ วิ-สัน-สิ-หริ หญิง
วิศัลย์สิริ วิ-สัน-สิ-หริ หญิง
วิศัลยา วิ-สัน-ละ-ยา หญิง
วิศาล วิ-สาน ชาย
วิศิษฏ์ วิ-สิด ชาย
วิศิษฐ วิ-สิด ชาย
วิศิษฐ์ วิ-สิด ชาย
วิเศษ วิ-เสด ชาย
วิษณุ วิด-สะ-นุ ชาย
วิษณุพงษ์ วิด-สะ-นุ-พง ชาย
วิษณุสรรค์ วิด-สะ-นุ-สัน ชาย
วิสัน วิ-สัน ชาย
วิสันต์ วิ-สัน ชาย
วิสิทธิ์ วิ-สิด ชาย
วิสิษฎ์ วิ-สิด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี