ชื่อมงคลลำดับที่ 11001-11100
ชื่ออ่านว่าเพศ
วัลยา วัน-ละ-ยา ชาย
วัลยาพัชร วัน-ละ-ยา-พัด หญิง
วัลยาพัชร์ วัน-ละ-ยา-พัด หญิง
วัลยามณี วัน-ละ-ยา-มะ-นี หญิง
วัลลดา วัน-ละ-ดา หญิง
วัลลภ วัน-ลบ ชาย
วัลลภัคร วัน-ละ-พัก หญิง
วัลลภา วัน-ละ-พา หญิง
วัศพล วัด-สะ-พน ชาย
วัศยา วัด-สะ-ยา ชาย
วัศราภาสุ์ วัด-สะ-รา-พา หญิง
วัสพล วัด-สะ-พน ชาย
วัสอร วัด-สะ-ออน หญิง
วาฑิต วา-ทิด ชาย
วาณี วา-นี หญิง
วาทิช วา-ทิด ชาย
วาทิต วา-ทิด ชาย
วาทิตย์ วา-ทิด ชาย
วาทินี วา-ทิ-นี หญิง
วายุ วา-ยุ ชาย
วายูน วา-ยูน ชาย
วาโย วา-โย หญิง
วารดี วา-ระ-ดี หญิง
วารวดี วาน-วะ-ดี หญิง
วารินทร์รัตน์ วา-ริน-รัด หญิง
วารินทร์ วา-ริน ชาย
วารินทิพย์ วา-ริน-ทิบ หญิง
วารินวภัทร วา-ริ-นะ-วะ-พัด หญิง
วาริสา วา-ริ-สา หญิง
วารี วา-รี หญิง
วารุณอร วา-รุน-ออน หญิง
วารุณี วา-รุ-นี หญิง
วารุรี วา-รุ-รี หญิง
วาวพลอย วาว-พลอย หญิง
วาศมณี วาด-มะ-นี หญิง
วาสนา วาด-สะ-หนา หญิง
วาสิตา วา-สิ-ตา หญิง
วาฬุรี วา-รุ-รี หญิง
วิ วิ หญิง
วิกร วิ-กอน ชาย
วิกรม วิ-กรม ชาย
วิกรานต์ วิ-กราน ชาย
วิกาวี วิ-กา-วี หญิง
วิจอม วิ-จอม หญิง
วิจักษ์ วิ-จัก ชาย
วิจิต วิ-จิด ชาย
วิจิตร วิ-จิด ชาย
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา หญิง
วิช วิด ชาย
วิชชพรห์ม วิด-ชะ-พรม ชาย
วิชชากร วิด-ชา-กอน หญิง
วิชช์ วิด ชาย
วิชญพงศ์ วิด-ชะ-ยะ-พง ชาย
วิชญพงษ์ วิด-ชะ-ยะ-พง ชาย
วิชญพร วิด-ชะ-ยะ-พอน หญิง
วิชญ์พล วิด-ชะ-พน ชาย
วิชญพัฒน์ วิด-ชะ-ยะ-พัด ชาย
วิชญพันธุ์ วิด-ชะ-ยะ-พัน ชาย
วิชญ์ภาส วิด-ชะ-พาด ชาย
วิชญ์มญช์ วิด-ชะ-มน หญิง
วิชญะ วิด-ชะ-ยะ ชาย
วิชญา วิ-ชะ-ยา หญิง
วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา หญิง
วิชญาพร วิด-ชะ-ยา-พอน หญิง
วิชญาภา วิด-ชะ-ยา-พา หญิง
วิชญ์ วิด ชาย
วิชดา วิ-ชะ-ดา หญิง
วิชนันท์ วิ-ชะ-นัน หญิง
วิชยา วิ-ชะ-ยา ชาย
วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชาย
วิชศรา วิด-ชะ-สะ-รา หญิง
วิชัย วิ-ไช ชาย
วิชัยพน วิ-ไช-พน ชาย
วิชัยพร วิ-ไช-พอน ชาย
วิชา วิ-ชา ชาย
วิชาญ วิ-ชาน ชาย
วิชิต วิ-ชิด ชาย
วิชิตา วิ-ชิ-ตา หญิง
วิชิน วิ-ชิน ชาย
วิชุดา วิ-ชุ-ดา หญิง
วิชุภา วิ-ชุ-พา หญิง
วิเชษฐ วิ-เชด ชาย
วิเชษฐ์ วิ-เชด ชาย
วิเชาว์ วิ-เชา ชาย
วิเชียร วิ-เชียน ชาย
วิเชียรรัตน์ วิ-เชียน-รัด ชาย
วิญญู วิน-ยู ชาย
วิญญ์ วิน ชาย
วิฑูรย์ วิ-ทูน ชาย
วิณณ์ วิน ชาย
วิณีชยา วิ-นี-ชะ-ยา หญิง
วิตา วิ-ตา หญิง
วิทยา วิด-ทะ-ยา ชาย
วิทย์ วิด ชาย
วิทรรศนะ วิ-ทัด-สะ-นะ ชาย
วิทวัส วิด-ทะ-วัด ชาย
วิทู วิ-ทู ชาย
วิทูร วิ-ทูน ชาย
วิทูสินี วิ-ทู-สิ-นี หญิง
วินท์นิศา วิน-นิ-สา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี