ชื่อมงคลลำดับที่ 11001-11100
ชื่ออ่านว่าเพศ
ศศิวิมล สะ-สิ-วิ-มน หญิง
ศศิศ สะ-สิด ชาย
ศศิศกร สะ-สิด-สะ-กอน ชาย
ศศิศ์อร สะ-สิ-ออน หญิง
ศศิสุดา สะ-สิ-สุ-ดา หญิง
ศศิอร สะ-สิ-ออน หญิง
ศักดา สัก-ดา ชาย
ศักดิ์กรินทร์ สัก-กะ-ริน ชาย
ศักดิ์เกษม สัก-กะ-เสม ชาย
ศักดิ์ชัย สัก-ไช ชาย
ศักดิ์ชาย สัก-ชาย ชาย
ศักดิทรัพย์ สัก-ดิ-ทรับ หญิง
ศักดิ์ธณัช สัก-ทะ-นัด ชาย
ศักดิ์นฤน สัก-นะ-ริน ชาย
ศักดินันท์ สัก-ดิ-นัน ชาย
ศักดิ์ภูดิส สัก-พู-ดิด ชาย
ศักดิ์วุฒิ สัก-กะ-วุด ชาย
ศักดิ์ศิริ สัก-สิ-หริ ชาย
ศักดิ์สิทธิ์ สัก-สิด ชาย
ศักดิ์ สัก ชาย
ศักย์กฤต ศัก-กริด ชาย
ศักย์พล สัก-พน ชาย
ศักย์ศรณ์ สัก-สอน ชาย
ศักรินทร์ สัก-กะ-ริน ชาย
ศัจนันท์ สัด-จะ-นัน หญิง
ศันสนีย์ สัน-สะ-นี หญิง
ศันส์สุดา สัน-สุ-ดา หญิง
ศัลย์ สัน ชาย
ศัศธร สัด-สะ-ทอน หญิง
ศัศวัต สัด-สะ-วัด ชาย
ศานิตย์ สา-นิด ชาย
ศาศวัต สาด-สะ-วัด ชาย
ศาสตราวุฒิ สาด-ตรา-วุด ชาย
ศาสตราวุธ สาด-ตรา-วุด ชาย
ศิกษิตา สิก-สิ-ตา หญิง
ศิขริน สิ-ขะ-ริน ชาย
ศิขรินทรา สิก-ขะ-ริน-ทรา ชาย
ศิญาธร สิ-ยา-ทอน หญิง
ศิญาภัส สิ-ยา-พัด หญิง
ศิตรา สิ-ตรา หญิง
ศิตากาญจน์ สิ-ตา-กาน หญิง
ศิร สิ-ระ ชาย
ศิรกัญญา สิ-ระ-กัน-ยา หญิง
ศิรชญา สิ-ระ-ชะ-ยา หญิง
ศิรชัช สะ-ระ-ชัด ชาย
ศิรชัย สิ-ระ-ไช ชาย
ศิรดา สิ-ระ-ดา หญิง
ศิรตะวัน สิ-ระ-ตะ-วัน หญิง
ศิรธีร์ สิ-ระ-ที ชาย
ศิรประภา สิ-ระ-ประ-พา หญิง
ศิรปรินทร์ สิ-ระ-ปะ-ริน หญิง
ศิรพงศ์ สิ-ระ-พง ชาย
ศิรพงษ์ สิ-ระ-พง ชาย
ศิรพรรณ สิ-ระ-พัน หญิง
ศิรพัชร สิ-ระ-พัด ชาย
ศิรพัชร์ สิ-ระ-พัด ชาย
ศิรภพ สิ-ระ-พบ ชาย
ศิรภัทร สิ-ระ-พัด ชาย
ศิรภัส สิ-ระ-พัด หญิง
ศิรภัสสร สิ-ระ-พัด-สอน หญิง
ศิรเมธ สิ-ระ-เมด ชาย
ศิรยากร สิ-ระ-ยา-กอน หญิง
ศิรวุฒิ สิ-ระ-วุด ชาย
ศิรศักดิ์ สิ-ระ-สัก ชาย
ศิรส สิ-รด ชาย
ศิรสิทธิ์ สิ-ระ-สิด ชาย
ศิระ สิ-ระ ชาย
ศิรัญญา สิ-รัน-ยา หญิง
ศิรัสวริน สิ-รัด-วะ-ริน หญิง
ศิราธร สิ-รา-ทอน ชาย
ศิราพร สิ-รา-พอน หญิง
ศิริ สิ-หริ ชาย
ศิริกร สิ-หริ-กอน หญิง
ศิริกัญญา สิ-หริ-กัน-ยา หญิง
ศิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ละ-ยา หญิง
ศิริกาญจน์ สิ-หริ-กาน หญิง
ศิริกานดา สิ-หริ-กาน-ดา หญิง
ศิริกิตติยา สิ-หริ-กิด-ติ-ยา หญิง
ศิริกุล สิ-หริ-กุน ชาย
ศิริขวัญ สิ-หริ-ขวัน หญิง
ศิริชัย สิ-ริ-ไช ชาย
ศิริญญ์รดา สิ-ริน-ระ-ดา หญิง
ศิริญญา สิ-ริน-ยา หญิง
ศิริญา สิ-ริ-ยา หญิง
ศิริญาพร สิ-หริ-ยา-พอน หญิง
ศิริดา สิ-ริ-ดา หญิง
ศิริเดช สิ-ริ-เดด ชาย
ศิริน สิ-ริน หญิง
ศิรินญาพร สิ-ริน-ยา-พอน หญิง
ศิรินทร์รัตน์ สิ-ริน-รัด หญิง
ศิรินภา สิ-หริ-นะ-พา หญิง
ศิรินันต์ สิ-หริ-นัน หญิง
ศิรินันท์ สิ-หริ-นัน หญิง
ศิรินาถ สิ-หริ-นาด หญิง
ศิรินิรันต์ สิ-หริ-นิ-รัน หญิง
ศิริประภา สิ-หริ-ประ-พา หญิง
ศิริพงศ สิ-หริ-พง ชาย
ศิริพงศ์ สิ-หริ-พง ชาย
ศิริพงษ์ สิ-หริ-พง ชาย
ศิริพร สิ-หริ-พอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น