ชื่อมงคลลำดับที่ 1001-1100
ชื่ออ่านว่าเพศ
กัลย์วิภา กัน-วิ-พา หญิง
กัลยวีร์ กัน-ยะ-วี หญิง
กัลย์สุดา กัน-สุ-ดา หญิง
กัลยา กัน-ละ-ยา หญิง
กัลยากร กัน-ละ-ยา-กอน หญิง
กัลยาณัฏฐ์ กัน-ละ-ยา-นัด หญิง
กัลยาณิน กัน-ละ-ยา-นิน หญิง
กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี หญิง
กัลยาทิพย์ กัน-ละ-ยา-ทิบ หญิง
กัลยานี กัน-ละ-ยา-นี หญิง
กัลยานุช กัน-ละ-ยา-นุด หญิง
กัลยาพร กัน-ละ-ยา-พอน หญิง
กัลยารักษ์ กัน-ละ-ยา-รัก หญิง
กัลยารัตน์ กัน-ละ-ยา-รัด หญิง
กัลยาวัชร์ กัน-ละ-ยา-วัด หญิง
กัลยาวีร์ กัน-ละ-ยา-วี หญิง
กัษกร กัด-สะ-กอน ชาย
กัษณะ กัด-สะ-นะ ชาย
กาจน์ กาด หญิง
กาจพนธ์ กาด-พน ชาย
กาจพล กาด-พน ชาย
กาจพศ กาด-พด ชาย
กาญจน์กนก กาน-กะ-หนก หญิง
กาญจน์เกล้า กาน-เกล้า หญิง
กาญจน์ชนิตา กาน-ชะ-นิ-ตา หญิง
กาญจน์ชวาล กาน-ชะ-วาน หญิง
กาญจน์ชิตา กาน-ชิ-ตา หญิง
กาญจน์ณัฏฐา กาน-นัด-ถา หญิง
กาญจน์ณัฐา กาน-นัด-ถา หญิง
กาญจน์ธิณี กาน-ทิ-นี หญิง
กาญจน์ธินี กาน-ทิ-นี หญิง
กาญจน์นรินทร์ กาน-นะ-ริน หญิง
กาญจน์นริน กาน-นะ-ริน หญิง
กาญจน์นลิน กาน-นะ-ลิน หญิง
กาญจน์นิกร กาน-นิ-กอน หญิง
กาญจน์บดี กาน-บอ-ดี หญิง
กาญจน์ปพน กาน-ปะ-พน หญิง
กาญจน์ปพิชญ์ กาน-ปะ-พิด หญิง
กาญจน์ปวีร์ กาน-ปะ-วี หญิง
กาญจน์พิชชา กาน-พิด-ชา หญิง
กาญจน์พิชญา กาน-พิด-ชะ-ยา หญิง
กาญจนรัตน์ กาน-จะ-นะ-รัด หญิง
กาญจนลดา กาน-จะ-นะ-ละ-ดา หญิง
กาญจน์วรินทร์ กาน-วะ-ริน หญิง
กาญจน์ศิริ กาน-สิ-หริ หญิง
กาญจน์สิตา กาน-สิ-ตา หญิง
กาญจน์อุรวี กาน-อุ-ระ-วี หญิง
กาญจนา กาน-จะ-นา หญิง
กาญจนากร กาน-จะ-นา-กอน หญิง
กาญจนานุช กาน-จะ-นา-นุด หญิง
กาญจนาพร กาน-จะ-นา-พอน หญิง
กาญจนาภร กาน-จะ-นา-พอน หญิง
กาญจนาภา กาน-จะ-นะ-พา หญิง
กาญจนาลดา กาน-จะ-นา-ละ-ดา หญิง
กาญจนาวดี กาน-จะ-นา-วะ-ดี หญิง
กาญจนิน กาน-จะ-นิน หญิง
กาญจนี กาน-จะ-นี หญิง
กาณฑปภา กาน-ทะ-ปะ-พา หญิง
กาณฑ์ กาน ชาย
กานดา กาน-ดา หญิง
กานดาภร กาน-ดา-พอน หญิง
กานดาภา กาน-ดา-พา หญิง
กานดารักษ์ กาน-ดา-รัก หญิง
กานดาวดี กาน-ดา-วะ-ดี หญิง
กานดิทัต กาน-ดิ-ทัด ชาย
กานดิศ กาน-ดิด ชาย
กานต์กนก กาน-กะ-หนก หญิง
กานต์กนีย์ กาน-กะ-นี หญิง
กานต์กมล กาน-กะ-มน หญิง
กานต์กวิน กาน-กะ-วิน หญิง
กานต์จรีย์ กาน-จะ-รี หญิง
กานต์จิรารัตน์ กาน-จิ-รา-รัด หญิง
กานต์ชนา กาน-ชะ-นา หญิง
กานต์ชนิต กาน-ขะ-นิด หญิง
กานต์ชยพน กาน-ชะ-ยะ-พน ชาย
กานต์ชาดา กาน-ชา-ดา หญิง
กานต์ชิตา กาน-ชิ-ตา หญิง
กานต์ชุดา กาน-ชุ-ดา หญิง
กานต์ญา กาน-ยา หญิง
กานต์ณิชา กาน-นิ-ชา หญิง
กานต์ดนย์ กาน-ดน หญิง
กานต์ธิดา กาน-ทิ-ดา หญิง
กานต์ธีมา กาน-ที-มา หญิง
กานตธีร์ กาน-ตะ-ที ชาย
กานต์ธีรา กาน-ที-รา หญิง
กานต์ธีร์ กาน-ที ชาย
กานต์ธี กาน-ที ชาย
กานต์นพิศ กาน-นะ-พิด หญิง
กานต์นภัส กาน-นะ-พัด หญิง
กานต์บงกช กาน-บง-กด หญิง
กานต์ปภัสร์ กาน-ปะ-พัด หญิง
กานต์พนธ์ กาน-พน ชาย
กานต์พิชชา กาน-พิด-ชา หญิง
กานต์พิชา กาน-พิ-ชา หญิง
กานต์พิชิตา กาน-พิ-ชิ-ตา หญิง
กานต์พิมล กาน-พิ-มน หญิง
กานต์ภัสสร กาน-พัด-สอน หญิง
กานต์ภัสสร์ กาน-พัด-สอน หญิง
กานต์มณี กาน-มะ-นี หญิง
กานต์ยุพน กาน-ยุ-พน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น