ชื่อมงคลลำดับที่ 10701-10800
ชื่ออ่านว่าเพศ
วรเมธ วอ-ระ-เมด ชาย
วรยศ วอ-ระ-ยด ชาย
วรยา วอ-ระ-ยา หญิง
วรยากร วอ-ระ-ยา-กอน หญิง
วรรณ วัน ชาย
วรรณกร วัน-นะ-กอน ชาย
วรรณชัย วัน-นะ-ไช ชาย
วรรณดี วัน-ดี หญิง
วรรณธัช วัน-นะ-ทัด ชาย
วรรณธิดา วัน-นะ-ทิ-ดา หญิง
วรรณธิดาลักษณ์ วัน-นะ-ทิ-ดา-ลัก หญิง
วรรณนิภา วัน-นิ-พา หญิง
วรรณนิสา วัน-นิ-สา หญิง
วรรณพร วัน-นะ-พอน หญิง
วรรณภา วัน-นะ-พา หญิง
วรรณยากร วัน-ยา-กอน หญิง
วรรณรดา วัน-นะ-ระ-ดา หญิง
วรรณรท วัน-นะ-รด หญิง
วรรณรัตน์ วัน-นะ-รัด หญิง
วรรณลภย์ วัน-ลบ ชาย
วรรณลักษณ์ วัน-นะ-ลัก หญิง
วรรณวณัช วัน-นะ-วะ-นัด หญิง
วรรณวนัช วัน-วะ-นัด หญิง
วรรณวร วัน-นะ-วอน หญิง
วรรณวริน วัน-นะ-วะ-ริน หญิง
วรรณวิไล วัน-วิ-ไล หญิง
วรรณวิศา วัน-วิ-สา หญิง
วรรณวิสา วัน-วิ-สา หญิง
วรรณวุฒิ วัน-นะ-วุด ชาย
วรรณศน วัน-นะ-สน ชาย
วรรณษา วัน-นะ-สา หญิง
วรรณะ วัน-นะ ชาย
วรรณา วัน-นา หญิง
วรรณิศา วัน-นิ-สา หญิง
วรรณิษา วัน-นิ-สา หญิง
วรรณี วัน-นี หญิง
วรรณ์ วัน หญิง
วรรธนา วัด-ทะ-นา ชาย
วรรลวิชณี วัน-วิ-ชะ-นี หญิง
วรรษกร วัด-สะ-กอน ชาย
วรรษชล วัด-สะ-ชน หญิง
วรรษณ วัด-สน ชาย
วรรษพล วัด-สะ-พน ชาย
วรรษมน วัด-สะ-มน หญิง
วรรษอร วัด-สะ-ออน หญิง
วรรษา วัน-สา หญิง
วรรษิตรี วัน-สิ-ตรี หญิง
วรรัตน์ วอ-ระ-รัด หญิง
วรฤทัย วอ-ระ-รึ-ไท หญิง
วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ชาย
วรวงศ์ วอ-ระ-วง ชาย
วรวงษ์ วอ-ระ-วง ชาย
วรวรรณ วอ-ระ-วัน หญิง
วรวรรธน์ วอ-ระ-วัด ชาย
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน หญิง
วรวลัญญ์ วอ-ระ-วะ-ลัน หญิง
วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ชาย
วรวัตร วอ-ระ-วัด ชาย
วรวัลช์ วอ-ระ-วัน หญิง
วรวิช วอ-ระ-วิด ชาย
วรวิทย์ วอ-ระ-วิด ชาย
วรวุฒิ วอ-ระ-วุด ชาย
วรเวช วอ-ระ-เวด ชาย
วรศิวัฒน์ วอ-ระ-สิ-วัด ชาย
วรเศรษฐ์ วอ-ระ-เสด ชาย
วรษา วะ-ระ-สา หญิง
วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ชาย
วรสิน วอ-ระ-สิน ชาย
วรหทัย วอ-ระ-หะ-ไท หญิง
วรอรรถ วอ-ระ-อัด ชาย
วรัชญา วะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
วรัชญาณ์ วะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
วรัชญาน์ วะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
วรัชญ์ วะ-รัด ชาย
วรัชธร วะ-รัด-ชะ-ทอน หญิง
วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
วรัญชญา วะ-รัน-ชะ-ยา หญิง
วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี หญิง
วรัญชัย วะ-รัน-ไช ชาย
วรัญชา วะ-รัน-ชา หญิง
วรัญชิต วะ-รัน-ชิด ชาย
วรัญญพร วะ-รัน-ยะ-พอน หญิง
วรัญญ์รัตน์ วะ-รัน-รัด หญิง
วรัญญา วะ-รัน-ยา หญิง
วรัญญาภรณ์ วะ-รัน-ยา-พอน หญิง
วรัญญู วะ-รัน-ยู ชาย
วรัญธร วะ-รัน-ยะ-ทอน หญิง
วรัญพัชร วะ-รัน-ยะ-พัด หญิง
วรัญรดา วะ-รัน-ระ-ดา หญิง
วรัณ วะ-รัน ชาย
วรัณญา วะ-รัน-ยา หญิง
วรัณป์พัตน์ วะ-รัน-พัด หญิง
วรัตถ์ วะ-รัด ชาย
วรัตน์พล วะ-รัด-พน ชาย
วรัตมน วะ-รัด-ตะ-มน หญิง
วรัท วะ-รัด ชาย
วรัทญา วะ-รัด-ทะ-ยา หญิง
วรัทยา วะ-รัด-ทะ-ยา หญิง
วรัทย์ วะ-รัด ชาย
วรันธร วะ-รัน-ทอน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี