ชื่อมงคลลำดับที่ 10601-10700
ชื่ออ่านว่าเพศ
วณิสา วะ-นิ-สา หญิง
วดี วะ-ดี หญิง
วทนิกา วะ-ทะ-นิ-กา หญิง
วทัญญู วะ-ทัน-ยู ชาย
วทันยา วะ-ทัน-ยา หญิง
วธัญญา วะ-ทัน-ยา หญิง
วธู วะ-ทู หญิง
วนัชพร วะ-นัด-ชะ-พอน หญิง
วนัญญา วะ-นัน-ยา หญิง
วนัน วะ-นัน หญิง
วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน หญิง
วนารีภรณ์ วะ-นา-รี-พอน หญิง
วนิช วะ-นิด ชาย
วนิดา วะ-นิ-ดา หญิง
วนิดารัตน์ วะ-นิ-ดา-รัด หญิง
วนินัฐชา วะ-นิ-นัด-ชา หญิง
วนิษา วะ-นิ-สา หญิง
วนิสา วะ-นิ-สา หญิง
วร วอน หญิง
วรกมล วะ-ระ-กะ-มน หญิง
วรกร วอ-ระ-กอน ชาย
วรกรณ์ วอ-ระ-กอน ชาย
วรกฤต วอ-ระ-กริด ชาย
วรกัญญา วอ-ระ-กัน-ยา หญิง
วรกันต์ วอ-ระ-กัน ชาย
วรกาญจน์ วอ-ระ-กาน หญิง
วรกานต์ วอ-ระ-กาน หญิง
วรกุล วอ-ระ-กุน ชาย
วรไกรสร วะ-ระ-ไกร-สอน ชาย
วรขนิษฐ์ วะ-ระ-ขะ-นิด ชาย
วรคงคา วะ-ระ-คง-คา ชาย
วรคัมภีร์ วะ-ระ-คำ-พี ชาย
วรคุณ วะ-ระ-คุน ชาย
วรคุณากร วะ-ระ-คุ-นา-กอน ชาย
วรงค์ วะ-รง ชาย
วรงพร วะ-รง-พอน หญิง
วรจงกล วะ-ระ-จง-กน หญิง
วรจตุรงค์ วะ-ระ-จะ-ตุ-รง ชาย
วรจรรยา วะ-ระ-จัน-ยา หญิง
วรจริยา วะ-ระ-จะ-ริ-ยา หญิง
วรจักริน วะ-ระ-จัก-กะ-ริน ชาย
วรจารี วะ-ระ-จา-รี หญิง
วรชน วอ-ระ-ชน ชาย
วรชย วอ-ระ-ชะ-ยะ ชาย
วรชิตา วอ-ระ-ชิ-ตา หญิง
วรเชษฐ์ วอ-ระ-เชด ชาย
วรโชติ วอ-ระ-โชด ชาย
วรณ วะ-รน ชาย
วรณวรรณ วะ-รน-วัน หญิง
วรณัฏฐ์ วอ-ระ-นัด หญิง
วรณัฐฏ์ วอ-ระ-นัด หญิง
วรณัน วอ-ระ-นัน หญิง
วรณิชชา วอ-ระ-นิด-ชา หญิง
วรณิฏฐา วอ-ระ-นิด-ถา หญิง
วรดร วะ-รา-ดอน ชาย
วรดา วะ-ระ-ดา หญิง
วรเดช วอ-ระ-เดด หญิง
วรถ วะ-รด ชาย
วรท วะ-รด ชาย
วรทย์ วะ-รด ชาย
วรทัต วอ-ระ-ทัด ชาย
วรทัย วอ-ระ-ไท หญิง
วรเทพ วอ-ระ-เทบ ชาย
วรเทวินทร์ วอ-ระ-เท-วิน หญิง
วรธน วอ-ระ-ทน ชาย
วรธรรม วอ-ระ-ทำ ชาย
วรธัน วอ-ระ-ทัน ชาย
วรธันย์ วอ-ระ-ทัน หญิง
วรนัน วอ-ระ-นัน หญิง
วรนันต์ วอ-ระ-นัน หญิง
วรนันทน์ วอ-ระ-นัน หญิง
วรนันท์ วอ-ระ-นัน หญิง
วรนิตา วอ-ระ-นิ-ตา หญิง
วรนิษฐ์ วอ-ระ-นิด หญิง
วรนิษฐา วอ-ระ-นิด-ถา หญิง
วรนุช วอ-ระ-นุด หญิง
วรบรรณ วอ-ระ-บัน ชาย
วรบุตร วอ-ระ-บุด ชาย
วรปภัทร วอ-ระ-ปะ-พัด หญิง
วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด ชาย
วรปรียา วอ-ระ-ปรี-ยา หญิง
วรปาตี วอ-ระ-ปา-ตี หญิง
วรพงศ์ วอ-ระ-พง ชาย
วรพงษ์ วอ-ระ-พง ชาย
วรพจน์ วอ-ระ-พด ชาย
วรพนธ์ วอ-ระ-พน ชาย
วรพรต วอ-ระ-พรด ชาย
วรพรรณ วอ-ระ-พัน หญิง
วรพล วอ-ระ-พน ชาย
วรพัฒน์ วอ-ระ-พัด ชาย
วรพิชาภา วอ-ระ-พิ-ชา-พา หญิง
วรพิมพาภรณ์ วอ-ระ-พิม-พา-พอน หญิง
วรภพ วอ-ระ-พบ ชาย
วรภร วะ-ระ-พอน หญิง
วรภรณ์พรรณ วอ-ระ-พอน-พัน หญิง
วรภรณ์ วอ-ระ-พอน หญิง
วรภฤศ วอ-ระ-พรึด ชาย
วรภัทร วอ-ระ-พัด ชาย
วรมน วอ-ระ-มน หญิง
วรมินทร์ วอ-ระ-มิน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี