ชื่อมงคลลำดับที่ 10601-10700
ชื่ออ่านว่าเพศ
วาฬุรี วา-รุ-รี หญิง
วิ วิ หญิง
วิกร วิ-กอน ชาย
วิกรม วิ-กรม ชาย
วิกรานต์ วิ-กราน ชาย
วิกาวี วิ-กา-วี หญิง
วิจอม วิ-จอม หญิง
วิจักษ์ วิ-จัก ชาย
วิจิต วิ-จิด ชาย
วิจิตร วิ-จิด ชาย
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา หญิง
วิช วิด ชาย
วิชชพรห์ม วิด-ชะ-พรม ชาย
วิชชากร วิด-ชา-กอน หญิง
วิชช์ วิด ชาย
วิชญพงศ์ วิด-ชะ-ยะ-พง ชาย
วิชญพงษ์ วิด-ชะ-ยะ-พง ชาย
วิชญพร วิด-ชะ-ยะ-พอน หญิง
วิชญ์พล วิด-ชะ-พน ชาย
วิชญพันธุ์ วิด-ชะ-ยะ-พัน ชาย
วิชญ์ภาส วิด-ชะ-พาด ชาย
วิชญ์มญช์ วิด-ชะ-มน หญิง
วิชญะ วิด-ชะ-ยะ ชาย
วิชญา วิ-ชะ-ยา หญิง
วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา หญิง
วิชญาพร วิด-ชะ-ยา-พอน หญิง
วิชญาภา วิด-ชะ-ยา-พา หญิง
วิชญ์ วิด ชาย
วิชดา วิ-ชะ-ดา หญิง
วิชนันท์ วิ-ชะ-นัน หญิง
วิชยา วิ-ชะ-ยา ชาย
วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชาย
วิชศรา วิด-ชะ-สะ-รา หญิง
วิชัย วิ-ไช ชาย
วิชัยพน วิ-ไช-พน ชาย
วิชัยพร วิ-ไช-พอน ชาย
วิชา วิ-ชา ชาย
วิชาญ วิ-ชาน ชาย
วิชิต วิ-ชิด ชาย
วิชิตา วิ-ชิ-ตา หญิง
วิชิน วิ-ชิน ชาย
วิชุดา วิ-ชุ-ดา หญิง
วิชุภา วิ-ชุ-พา หญิง
วิเชษฐ วิ-เชด ชาย
วิเชษฐ์ วิ-เชด ชาย
วิเชาว์ วิ-เชา ชาย
วิเชียร วิ-เชียน ชาย
วิเชียรรัตน์ วิ-เชียน-รัด ชาย
วิญญู วิน-ยู ชาย
วิญญ์ วิน ชาย
วิฑูรย์ วิ-ทูน ชาย
วิณณ์ วิน ชาย
วิณีชยา วิ-นี-ชะ-ยา หญิง
วิตา วิ-ตา หญิง
วิทยา วิด-ทะ-ยา ชาย
วิทย์ วิด ชาย
วิทรรศนะ วิ-ทัด-สะ-นะ ชาย
วิทวัส วิด-ทะ-วัด ชาย
วิทู วิ-ทู ชาย
วิทูร วิ-ทูน ชาย
วิทูสินี วิ-ทู-สิ-นี หญิง
วินท์นิศา วิน-นิ-สา หญิง
วินัย วิ-ไน ชาย
วินัยศักดิ์ วิ-ไน-สัก ชาย
วินิจ วิ-นิด ชาย
วิบุล วิ-บุน ชาย
วิบูลย์ วิ-บูน ชาย
วิภา วิ-พา หญิง
วิภากร วิ-พา-กอน หญิง
วิภาคย์ วิ-พาก ชาย
วิภาดา วิ-พา-ดา หญิง
วิภานันท์ วิ-พา-นัน หญิง
วิภาพร วิ-พา-พอน หญิง
วิภารัตน์ วิ-พา-รัด หญิง
วิภาวดี วิ-พา-วะ-ดี หญิง
วิภาวินี วิ-พา-วิ-นี หญิง
วิภาวี วิ-พา-วี หญิง
วิภูษิต วิ-พู-สิด ชาย
วิภูสินี วิ-พู-สิ-นี หญิง
วิมพ์วิภา วิม-วิ-พา หญิง
วิมล วิ-มน หญิง
วิมลกานต์ วิ-มน-กาน หญิง
วิมลกิตดิ์ วิ-มน-กิด ชาย
วิมลณัฐ วิ-มน-นัด หญิง
วิมลนาฏ วิ-มน-นาด หญิง
วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด หญิง
วิมลลักษณ์ วิ-มน-ลัก หญิง
วิมลวัชร วิ-มน-วัด ชาย
วิมลวัชรา วิ-มน-วัด-ชะ-รา หญิง
วิมลวัชรี วิ-มน-วัด-ชะ-รี หญิง
วิมลศิริ วิ-มน-สิ-หริ หญิง
วิมลสิริ วิ-มน-สิ-หริ หญิง
วิยดา วิ-ยะ-ดา หญิง
วิยะดา วิ-ยะ-ดา หญิง
วิรงค์ วิ-รง ชาย
วิรชัย วิ-ระ-ไช ชาย
วิรชา วิ-ระ-ชา หญิง
วิรดา วิ-ระ-ดา หญิง
วิรพงษ์ วิ-ระ-พง ชาย
วิรมน วิ-ระ-มน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น