ชื่อมงคลลำดับที่ 10401-10500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ริญญากานต์ ริน-ยา-กาน หญิง
ริญญารัตน์ ริน-ยา-รัด หญิง
ริน ริน หญิง
รินญาภัทร ริน-ยา-พัด หญิง
รินดา ริน-ดา ชาย
รินทร์มณี ริน-มะ-นี หญิง
รินทร์ลิตา ริน-ลิ-ตา หญิง
รินธารา ริน-ทา-รา หญิง
รินรดา ริน-ระ-ดา หญิง
รินรดี ริน-ระ-ดี หญิง
รินรดีอัฑฒ์ ริน-ระ-ดี-อัด หญิง
รินลดา ริน-ละ-ดา หญิง
ริสา ริ-สา หญิง
รีนา รี-นา หญิง
รุ่งกานต์ รุ่ง-กาน หญิง
รุ่งกิจ รุ่ง-กิด ชาย
รุ่งตะวัน รุ่ง-ตะ-วัน หญิง
รุ่งทิพย์ รุ่ง-ทิบ หญิง
รุ่งทิวา รุ่ง-ทิ-วา หญิง
รุ่งธรรม รุ่ง-ทำ ชาย
รุ่งนภา รุ่ง-นะ-พา หญิง
รุ่งนิภาวรรณ รุ่ง-นิ-พา-วัน หญิง
รุ่งพร รุ่ง-พอน หญิง
รุ่งเพชร รุ่ง-เพ็ด ชาย
รุ่งไพลิน รุ่ง-ไพ-ลิน หญิง
รุ้งรดา รุ้ง-ระ-ดา หญิง
รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด ชาย
รุ่งรวี รุ่ง-ระ-วี หญิง
รุ่งระวี รุ่ง-ระ-วี หญิง
รุ่งรัตนา รุ่ง-รัด-ตะ-นา หญิง
รุ่งรัตน์ รุ่ง-รัด หญิง
รุ่งรุจี รุ่ง-รุ-จี หญิง
รุ่งโรจน์ รุ่ง-โรด ชาย
รุ่งศักดิ์ รุ่ง-สัก ชาย
รุ่งเศรษฐี รุ่ง-เสด-ถี หญิง
รุจาภา รุ-จา-พา หญิง
รุจิชฎา รุ-จิ-ชะ-ดา หญิง
รุจินาภาวิ์ รุ-จิ-นา-พา หญิง
รุจิพงศ์ รุ-จิ-พง ชาย
รุจิพงษ์ รุ-จิ-พง ชาย
รุจิพร รุ-จิ-พอน หญิง
รุจิภัสสร์ รุ-จิ-พัด หญิง
รุจิภาส รุ-จิ-พาด ชาย
รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา หญิง
รุจิรา รุ-จิ-รา หญิง
รุจิรานันท์ รุ-จิ-รา-นัน หญิง
รุจิราพัชร รุ-จิ-รา-พัด หญิง
รุจิรามณี รุ-จิ-รา-มะ-นี หญิง
รุจิราวัชร์ รุ-จิ-รา-วัด หญิง
รุจิลดา รุ-จิ-ละ-ดา หญิง
รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด หญิง
เรณุกา เร-นุ-กา หญิง
เรนุกา เร-นุ-กา หญิง
เรวดี เร-วะ-ดี หญิง
เรวัต เร-วัด ชาย
เรวัตร เร-วัด ชาย
เรืองกิตต์ เรือง-กิด ชาย
เรืองยศ เรือง-ยด ชาย
เรืองศักดิ์ เรือง-สัก ชาย
เรืองอุไร เรือง-อุ-ไร หญิง
เรือนแก้ว เรือน-แก้ว หญิง
โรจ โรด ชาย
โรสลิน โร-สะ-ลิน หญิง
โรสิตา โร-สิ-ตา หญิง
ไรวินทร์ ไร-วิน ชาย
ไรวินท์ ไร-วิน ชาย
ฤกษ์ศิริ เริก-สิ-หริ หญิง
ฤกษ์ เริก ชาย
ฤดีกร รึ-ดี-กอน หญิง
ฤดีมาศ รึ-ดี-มาด หญิง
ฤตธวัส ริด-ทะ-วัด ชาย
ฤทธิกร ริด-ทิ-กอน ชาย
ฤทธิชัย ริด-ทิ-ไช ชาย
ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน ชาย
ฤทธิวิทย์ ริด-ทิ-วิด ชาย
ฤทธิ์ ริด ชาย
ฤทัย รึ-ไท หญิง
ฤทัยชนก รึ-ไท-ชะ-นก หญิง
ฤทัยทิพย์ รึ-ไท-ทิบ หญิง
ฤทัยนาค รึ-ไท-นาก หญิง
ฤทัยวรรณ รึ-ไท-วัน หญิง
ลฎาภา ละ-ดา-พา หญิง
ลดามณี ละ-ดา-มะ-นี หญิง
ลดาวดี ละ-ดา-วะ-ดี หญิง
ลดาวัชรี ละ-ดา-วัด-ชะ-รี หญิง
ลดาวัลย์ ละ-ดา-วัน หญิง
ลภน ละ-พน ชาย
ลภัส ละ-พัด ชาย
ลภัสกร ละ-พัด-สะ-กอน ชาย
ลภัสธร ละ-พัด-สะ-ทอน ชาย
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา หญิง
ลภัสวีณ์ ละ-พัด-สะ-วี หญิง
ลภัสสรณ์ ละ-พัด-สอน หญิง
ลภาภัสร ละ-พา-พัด หญิง
ลภาวรินทร์ ละ-พา-วะ-ริน หญิง
ลภาวัน ละ-พา-วัน หญิง
ลลดา ลน-ละ-ดา หญิง
ลลน์ลลิล ลน-ละ-ลิน หญิง
ลลนา ละ-ละ-นา หญิง
ลลิดา ละ-ลิ-ดา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี