ชื่อมงคลลำดับที่ 10301-10400
ชื่ออ่านว่าเพศ
วรรณี วัน-นี หญิง
วรรณ์ วัน หญิง
วรรลวิชณี วัน-วิ-ชะ-นี หญิง
วรรษกร วัด-สะ-กอน ชาย
วรรษชล วัด-สะ-ชน หญิง
วรรษณ วัด-สน ชาย
วรรษพล วัด-สะ-พน ชาย
วรรษมน วัด-สะ-มน หญิง
วรรษอร วัด-สะ-ออน หญิง
วรรษา วัน-สา หญิง
วรรษิตรี วัน-สิ-ตรี หญิง
วรรัตน์ วอ-ระ-รัด หญิง
วรฤทัย วอ-ระ-รึ-ไท หญิง
วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ชาย
วรวงศ์ วอ-ระ-วง ชาย
วรวงษ์ วอ-ระ-วง ชาย
วรวรรณ วอ-ระ-วัน หญิง
วรวรรธน์ วอ-ระ-วัด ชาย
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน หญิง
วรวลัญญ์ วอ-ระ-วะ-ลัน หญิง
วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ชาย
วรวัตร วอ-ระ-วัด ชาย
วรวัลช์ วอ-ระ-วัน หญิง
วรวิช วอ-ระ-วิด ชาย
วรวิทย์ วอ-ระ-วิด ชาย
วรวุฒิ วอ-ระ-วุด ชาย
วรเวช วอ-ระ-เวด ชาย
วรศิวัฒน์ วอ-ระ-สิ-วัด ชาย
วรเศรษฐ์ วอ-ระ-เสด ชาย
วรษา วะ-ระ-สา หญิง
วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ชาย
วรสิน วอ-ระ-สิน ชาย
วรหทัย วอ-ระ-หะ-ไท หญิง
วรอรรถ วอ-ระ-อัด ชาย
วรัชญา วะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
วรัชญาณ์ วะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
วรัชญาน์ วะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
วรัชญ์ วะ-รัด ชาย
วรัชธร วะ-รัด-ชะ-ทอน หญิง
วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
วรัญชญา วะ-รัน-ชะ-ยา หญิง
วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี หญิง
วรัญชัย วะ-รัน-ไช ชาย
วรัญชา วะ-รัน-ชา หญิง
วรัญชิต วะ-รัน-ชิด ชาย
วรัญญพร วะ-รัน-ยะ-พอน หญิง
วรัญญ์รัตน์ วะ-รัน-รัด หญิง
วรัญญา วะ-รัน-ยา หญิง
วรัญญาภรณ์ วะ-รัน-ยา-พอน หญิง
วรัญญู วะ-รัน-ยู ชาย
วรัญธร วะ-รัน-ยะ-ทอน หญิง
วรัญพัชร วะ-รัน-ยะ-พัด หญิง
วรัญรดา วะ-รัน-ระ-ดา หญิง
วรัณ วะ-รัน ชาย
วรัณญา วะ-รัน-ยา หญิง
วรัณป์พัตน์ วะ-รัน-พัด หญิง
วรัตถ์ วะ-รัด ชาย
วรัตน์พล วะ-รัด-พน ชาย
วรัตมน วะ-รัด-ตะ-มน หญิง
วรัท วะ-รัด ชาย
วรัทญา วะ-รัด-ทะ-ยา หญิง
วรัทยา วะ-รัด-ทะ-ยา หญิง
วรัทย์ วะ-รัด ชาย
วรันธร วะ-รัน-ทอน ชาย
วรันธรณ์ วะ-รัน-ทอน หญิง
วรันยา วะ-รัน-ยา หญิง
วรัมพร วะ-รัม-พอน หญิง
วรัมภร วะ-รัม-พอน หญิง
วรัสรา วะ-รัด-สะ-รา หญิง
วรากร วะ-รา-กอน ชาย
วรางคณา วะ-ราง-คะ-นา หญิง
วรางค์รัตน์ วะ-ราง-รัด หญิง
วรางค์ศิริ วะ-ราง-สิ-หริ หญิง
วราชัย วะ-รา-ไช ชาย
วราณี วะ-รา-นี หญิง
วราทิตย์ วะ-รา-ทิด ชาย
วราทิพย์ วะ-รา-ทิบ หญิง
วราธร วะ-รา-ทอน ชาย
วรานิษฐ์ วะ-รา-นิด หญิง
วราพร วะ-รา-พอน หญิง
วราพรรณ วะ-รา-พัน หญิง
วราภร วะ-รา-พอน หญิง
วราภรณ์ วะ-รา-พอน หญิง
วราภัสร์ วะ-รา-พัด หญิง
วรายุทธ วะ-รา-ยุด ชาย
วรารักษ์ วะ-รา-ลัก หญิง
วรารินทร์ธีรา วะ-รา-ริน-ที-รา หญิง
วราลักษณ์ วะ-รา-ลัก หญิง
วราลี วะ-รา-ลี หญิง
วราวรรณ วะ-รา-วัน หญิง
วราวุธ วะ-รา-วุด ชาย
วราห์ วะ-รา ชาย
วริญญา วะ-ริน-ยา หญิง
วริญญากานต์ วะ-ริน-ยา-กาน หญิง
วริญญารัตน์ วะ-ริน-ยา-รัด หญิง
วริณภร วะ-ริน-นะ-พอน หญิง
วริตชมัย วะ-ริด-ชะ-ไม หญิง
วริทธ์ธร วะ-ริด-ทอน ชาย
วริทธร วะ-ริท-ทอน หญิง
วริทธิ์เจษฎา วะ-ริด-เจด-สะ-ดา ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น