ชื่อมงคลลำดับที่ 10101-10200
ชื่ออ่านว่าเพศ
ยุทธชัย ยุด-ทะ-ไช ชาย
ยุทธนา ยุด-ทะ-นา ชาย
ยุทธพงศ์ ยุด-ทะ-พง ชาย
ยุทธพงษ์ ยุด-ทะ-พง ชาย
ยุทธพล ยุด-ทะ-พน ชาย
ยุทธศักดิ์ ยุด-ทะ-สัก ชาย
ยุทธสาร ยุด-ทะ-สาน ชาย
ยุธยา ยุด-ทะ-ยา ชาย
ยุพดี ยุบ-พะ-ดี หญิง
ยุพธิดา ยุบ-พะ-ทิ-ดา หญิง
ยุพเรศ ยุบ-พะ-เรด หญิง
ยุพา ยุ-พา หญิง
ยุพาภรณ์ ยุ-วะ-พอน หญิง
ยุพารัตน์ ยุ-พา-รัด หญิง
ยุ้ย ยุ้ย หญิง
ยุรดา ยุ-ระ-ดา หญิง
ยุรา ยุ-รา หญิง
ยุวดี ยุ-วะ-ดี หญิง
ยุวธิดา ยุ-วะ-ทิ-ดา หญิง
ยุวเรศ ยุ-วะ-เรด หญิง
ยุษฐิสถิระ ยุด-ถิ-สะ-ถิ-ระ ชาย
เยาวนุช เยา-วะ-นุด หญิง
เยาวมาลย์ เยา-วะ-มาน หญิง
เยาวรี เยา-วะ-รี หญิง
เยาวลักษณ์ เยา-วะ-ลัก หญิง
โยทะกา โย-ทะ-กา หญิง
โยธิน โย-ทิน ชาย
โยษิตา โย-สิ-ตา หญิง
รจ รด หญิง
รจนนท์ รด-จะ-นน ชาย
รจนันท์ รด-จะ-นัน หญิง
รจนา รด-จะ-นา หญิง
รจิต ระ-จิด หญิง
รชฏ ระ-ชด ชาย
รชณกร ระ-ชะ-นะ-กอน ชาย
รชต ระ-ชด ชาย
รชตนนท์ ระ-ชะ-ตะ-นัน ชาย
รชตนันท์ ระ-ชะ-ตะ-นัน ชาย
รชตพล ระ-ชะ-ตะ-พน ชาย
รชตภร ระ-ชะ-ตะ-พอน หญิง
รชตวรรณ ระ-ชะ-ตะ-วัน หญิง
รชติ ระ-ชะ-ติ ชาย
รชพร ระ-ชะ-พอน หญิง
รชยา ระ-ชะ-ยา หญิง
รชาดา ระ-ชา-ดา หญิง
รชานนท์ ระ-ชา-นน ชาย
รชาภา ระ-ชา-พา หญิง
รชิตา ระ-ชิ-ตา หญิง
รฎา ระ-ดา หญิง
รฐนนท์ ระ-ถะ-นน ชาย
รฐพิชญ์ ระ-ถะ-พิด หญิง
รฐา ระ-ถา หญิง
รณกร รน-นะ-กอน ชาย
รณกฤต รน-นะ-กริด ชาย
รณชัช รน-นะ-ชัด ชาย
รณชัย รน-นะ-ไช ชาย
รณพร รน-นะ-พอน หญิง
รณภพ รน-นะ-พบ ชาย
รณยศ รน-นะ-ยด ชาย
รณรต รน-นะ-รด ชาย
รณรัฐ รน-นะ-รัด ชาย
รณรัต รน-นะ-รัด ชาย
รณวร รน-นะ-วอน หญิง
รณวรรณ รน-นะ-วัน ชาย
รณวัน รน-นะ-วัน หญิง
รณัชย์ ระ-นัด ชาย
รเณศอัฏฐ ระ-เนด-อัด ชาย
รดา ระ-ดา หญิง
รดาทิพย์ ระ-ดา-ทิบ หญิง
รดาภัค ระ-ดา-พัก หญิง
รดาศา ระ-ดา-สา หญิง
รดิศ ระ-ดิด ชาย
รดิส ระ-ดิด ชาย
รดีลาวัณย์ ระ-ดี-ลา-วัน หญิง
รต รด หญิง
รตน ระ-ตะ-นะ ชาย
รตนพร ระ-ตะ-นะ-พอน หญิง
รตนภรณ์ ระ-ตะ-นะ-พอน หญิง
รตภัทร ระ-ตะ-พัด หญิง
รติ ระ-ติ หญิง
รติกรณ์ ระ-ติ-กอน หญิง
รติชา ระ-ติ-ชา หญิง
รติภัทร ระ-ติ-พัด หญิง
รติมา ระ-ติ-มา หญิง
รติยา ระ-ติ-ยา หญิง
รติรส ระ-ติ-รด หญิง
รติศา ระ-ติ-สา หญิง
รนนท์ ระ-นน ชาย
รพิชา ระ-พิ-ชา หญิง
รพินท์นิภา ระ-พิน-นิ-พา หญิง
รพี ระ-พี ชาย
รพีทัศน์ ระ-พี-ทัด หญิง
รพีพงศ ระ-พี-พง ชาย
รพีพงศ์ ระ-พี-พง ชาย
รพีพงษ์ ระ-พี-พง ชาย
รพีพร ระ-พิ-พอน หญิง
รพีพรรณ ระ-พี-พัน หญิง
รพีพัฒน์ ระ-พี-พัด ชาย
รพีภัทร ระ-พี-พัด หญิง
รพีวัชรา ระ-พี-วัด-ชะ-รา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี