ชื่อมงคลลำดับที่ 10101-10200
ชื่ออ่านว่าเพศ
ลักษณพร ลัก-สะ-หนะ-พอน หญิง
ลักษณ์พร ลัก-สะ-พอน หญิง
ลักษณภัทร ลัก-สะ-หนะ-พัด หญิง
ลักษณ์ภาพัสร์ ลัก-พา-พัด หญิง
ลักษณา ลัก-สะ-นา หญิง
ลักษณาวิไล ลัก-สะ-นา-วิ-ไล หญิง
ลักษณียา ลัก-สะ-นี-ยา หญิง
ลักษณ์ ลัก ชาย
ลักษมน ลัก-สะ-มน หญิง
ลักษิกา ลัก-สิ-กา หญิง
ลัดดา ลัด-ดา หญิง
ลัดดาวรรณ ลัด-ดา-วัน หญิง
ลัดดาวัลย์ ลัด-ดา-วัน หญิง
ลัทธชัย ลัด-ทะ-ไช ชาย
ลัทธพรรณ ลัด-ทะ-พัน หญิง
ลัทธวิทย์ ลัด-ทะ-วิด ชาย
ลัทธสิทธ์ ลัด-ทะ-สิด ชาย
ลัทธสิทธิ์ ลัด-ทะ-สิด ชาย
ลั่นทม ลั่น-ทม หญิง
ลัลน์ณภัทร ลัน-นะ-พัด หญิง
ลัลนนันท์ ลัน-ละ-นะ-นัน หญิง
ลัลน์ลลิล ลัน-ละ-ลิน หญิง
ลัลนา ลัน-ละ-นา หญิง
ลัลล์ลลิล ลัน-ละ-ลิน หญิง
ลัลลิศ ลัน-ละ-ลิด หญิง
ลาภิสรา ลา-พิด-สะ-รา หญิง
ลำใย ลำ-ใย หญิง
ลิขิต ลิ-ขิด ชาย
ลิเภา ลิ-เพา หญิง
ลิ้ม ลิ้ม ชาย
ลิล ลิน หญิง
ลิลณ์ลฎา ลิน-ละ-ดา หญิง
ลิลลดา ลิน-ละ-ดา หญิง
ลิลล์ภัส ลิน-ละ-พัด หญิง
ลิลลาภัทร ลิน-ลา-พัด หญิง
ลิลิต ลิ-ลิด หญิง
ลิษา ลิ-สา หญิง
ลีนา ลี-นา หญิง
ลี่หยี ลี่-หยี หญิง
ลูกตาล ลูก-ตาน หญิง
เล็ก เล็ก ชาย
เลขา เล-ขา หญิง
เลิศ เลิด ชาย
เลิศเชาว์ เลิด-เชา ชาย
เลิศพงศ์ เลิด-พง ชาย
เลิศรัช เลิด-รัด ชาย
เลิศฤทัย เลิด-รึ-ไท หญิง
เลิศวิทย์ เลิด-วิด ชาย
เลิศศักดิ์ เลิด-สัก ชาย
เลี้ยง เลี้ยง ชาย
ไลลา ไล-ลา หญิง
วงศกร วง-สะ-กอน ชาย
วงศ์ชนก วง-ชะ-นก หญิง
วงศธร วง-สะ-ทอน หญิง
วงศพัชร วง-สะ-พัด ชาย
วงศพัชร์ วง-สะ-พัด ชาย
วงศพัทธ์ วง-สะ-พัด ชาย
วงศ์ฤทัย วง-รึ-ไท หญิง
วงศ์วริศ วง-วะ-ริด ชาย
วจีสิริ วะ-จิ-สิ-หริ หญิง
วชรพร วะ-ชะ-ระ-พอน หญิง
วชากร วะ-ชา-กอน ชาย
วชิร วะ-ชิ-ระ ชาย
วชิรญา วะ-ชิ-ระ-ยา หญิง
วชิรญาณ วะ-ชิ-ระ-ยาน ชาย
วชิรญาณ์ วะ-ชิ-ระ-ยา หญิง
วชิรบุณย์ วะ-ชิ-ระ-บุน ชาย
วชิรวิช วะ-ชิ-ระ-วิด หญิง
วชิรวิชญ์ วะ-ชิ-ระ-วิด ชาย
วชิรวิณณ์ วะ-ชิ-รา-วิน ชาย
วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด ชาย
วชิระ วะ-ชิ-ระ ชาย
วชิระพงษ์ วะ-ชิ-ระ-พง ชาย
วชิราภรณ์ วะ-ชิ-รา-พอน หญิง
วณัฐพร วะ-นัด-ถะ-พอน หญิง
วณิชชา วะ-นิด-ชา หญิง
วณิชย์ วะ-นิด ชาย
วณิสา วะ-นิ-สา หญิง
วดี วะ-ดี หญิง
วทนิกา วะ-ทะ-นิ-กา หญิง
วทัญญู วะ-ทัน-ยู ชาย
วทันยา วะ-ทัน-ยา หญิง
วธัญญา วะ-ทัน-ยา หญิง
วธู วะ-ทู หญิง
วนัชพร วะ-นัด-ชะ-พอน หญิง
วนัญญา วะ-นัน-ยา หญิง
วนัน วะ-นัน หญิง
วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน หญิง
วนารีภรณ์ วะ-นา-รี-พอน หญิง
วนิช วะ-นิด ชาย
วนิดา วะ-นิ-ดา หญิง
วนิดารัตน์ วะ-นิ-ดา-รัด หญิง
วนินัฐชา วะ-นิ-นัด-ชา หญิง
วนิษา วะ-นิ-สา หญิง
วนิสา วะ-นิ-สา หญิง
วร วอน หญิง
วรกมล วะ-ระ-กะ-มน หญิง
วรกร วอ-ระ-กอน ชาย
วรกรณ์ วอ-ระ-กอน ชาย
วรกฤต วอ-ระ-กริด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น