ชื่อมงคลลำดับที่ 5001-5100
ชื่ออ่านว่าเพศ
ทัชกร ทัด-ชะ-กอน ชาย
ทัชชกร ทัด-ชะ-กอน ชาย
ทัชชญา ทัด-ชะ-ยา หญิง
ทัชชภร ทัด-ชะ-พอน หญิง
ทัณฑิกา ทัน-ทิ-กา หญิง
ทัดจันทร์ ทัด-จัน หญิง
ทัดสรวง ทัด-สวง หญิง
ทัตชัย ทัด-ไช ชาย
ทัตติญา ทัด-ติ-ยา หญิง
ทัตติยา ทัด-ติ-ยา หญิง
ทัตเทพ ทัด-เทบ ชาย
ทัตธน ทัด-ทน ชาย
ทัตธนนันท์ ทัด-ทะ-นะ-นัน หญิง
ทัตพงศ์ ทัด-พง ชาย
ทัตพร ทัด-พอน หญิง
ทัตพล ทัด-พน ชาย
ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา หญิง
ทัตสรวง ทัด-สวง หญิง
ทัพเทพ ทับ-เทบ ชาย
ทัพพ์ ทับ ชาย
ทัพฟ้า ทับ-ฟ้า ชาย
ทัศนกร ทัด-สะ-นะ-กอน หญิง
ทัศน์ทอง ทัด-ทอง หญิง
ทัศนธรรม ทัด-สะ-นะ-ทำ ชาย
ทัศนนันท์ ทัด-สะ-นะ-นัน หญิง
ทัศนพงศ์ ทัด-สะ-นะ-พง ชาย
ทัศนพร ทัด-สะ-นะ-พอน หญิง
ทัศน์พล ทัด-สะ-พน ชาย
ทัศนมน ทัด-สะ-นะ-มน หญิง
ทัศนวรรณ ทัด-สะ-นะ-วัน หญิง
ทัศน์วรรณ ทัด-สะ-วัน หญิง
ทัศนะ ทัด-สะ-นะ ชาย
ทัศนันท์ ทัด-สะ-นัน หญิง
ทัศนัย ทัด-สะ-ไน ชาย
ทัศนาพร ทัด-สะ-นา-พอน หญิง
ทัศนีย์ ทัด-สะ-ไน หญิง
ทัศนีวรรณ ทัด-สะ-นี-วัน หญิง
ทัศพร ทัด-สะ-พอน หญิง
ทัศพรรณ ทัด-สะ-พัน หญิง
ทัศภูมิ ทัด-สะ-พูม ชาย
ทาณิชา ทา-นิ-ชา หญิง
ทานตะวัน ทาน-ตะ-วัน หญิง
ทายาท ทา-ยาด ชาย
ทิฆัมพร ทิ-คัม-พอน หญิง
ทิชากร ทิ-ชา-กอน ชาย
ทิชาดา ทิ-ชา-ดา หญิง
ทิชานันท์ ทิ-ชา-นัน หญิง
ทิชาพร ทิ-ชา-พอน หญิง
ทิชาพัชร ทิ-ชา-พัด หญิง
ทิชาพัชร์ ทิ-ชา-พัด หญิง
ทิชาร์ ทิ-ชา หญิง
ทิตตยา ทิด-ตะ-ยา หญิง
ทิตติกาญจน์ ทิด-ติ-กาน หญิง
ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ชาย
ทินโชติ ทิน-นะ-โชด ชาย
ทินพันธุ์ ทิน-นะ-พัน ชาย
ทินภัทร ทิน-นะ-พัด ชาย
ทินมณี ทิน-มะ-นี หญิง
ทิพญาดา ทิบ-ยา-ดา หญิง
ทิพนาถ ทิบ-พะ-นาด หญิง
ทิพปรียา ทิบ-ปรี-ยา หญิง
ทิพพ์วิภา ทิบ-วิ-พา หญิง
ทิพภา ทิบ-พา หญิง
ทิพย์กมล ทิบ-กะ-มน หญิง
ทิพย์ชญาน์ ทิบ-ชะ-ยา หญิง
ทิพย์ญาดา ทิบ-ยา-ดา หญิง
ทิพย์ธัญธร ทิบ-ทัน-ยะ-ทอน หญิง
ทิพย์ปรียา ทิบ-ปรี-ยา หญิง
ทิพย์ยุคลธร ทิบ-ยุ-คน-ทอน หญิง
ทิพย์ยุคล ทิบ-ยุ-คน หญิง
ทิพยรัตน์ ทิบ-พะ-ยะ-รัด หญิง
ทิพย์รัตน์ ทิบ-พะ-รัด หญิง
ทิพย์วรินทร์ ทิบ-วะ-ริน หญิง
ทิพย์วัลย์ ทิบ-พะ-วัน หญิง
ทิพย์ศร ทิบ-ศอน หญิง
ทิพยสุดา ทิบ-พะ-ยะ-สุ-ดา หญิง
ทิพย์สุดา ทิบ-สุ-ดา หญิง
ทิพย์ ทิบ ชาย
ทิพวรรณ ทิบ-พะ-วัน หญิง
ทิพวัลย์ ทิบ-พะ-วัน หญิง
ทิพากร ทิ-พา-กอน ชาย
ทิพานัน ทิ-พา-นัน หญิง
ทิพานันท์ ทิ-พา-นัน หญิง
ทิพาภรณ์ ทิ-พา-พอน หญิง
ทิภาพร ทิ-พา-พอน หญิง
ทิม ทิม หญิง
ทิวา ทิ-วา ชาย
ทิวากร ทิ-วา-กอน ชาย
ทิสา ทิ-สา หญิง
ทีปกร ทีบ-ปะ-กอน ชาย
ทีปต์เดช ทีบ-เดด ชาย
ทีปวิทย์ ที-ปะ-วิด ชาย
ทีปังกร ที-ปัง-กอน ชาย
เทติยา เท-ติ-ยา หญิง
เทพ เทบ ชาย
เทพคณิน เทบ-คะ-นิน ชาย
เทพชัย เทบ-ไช ชาย
เทพนารี เทบ-นา-รี หญิง
เทพพิทักษ์ เทบ-พิ-ทัก ชาย
เทพรักษ์ เทบ-พะ-รัก ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น