ชื่อมงคลลำดับที่ 201-300
ชื่ออ่านว่าเพศ
กมลวิทย์ กะ-มน-วิด ชาย
กมลสรวง กะ-มน-สวง หญิง
กมลา กะ-มะ-ลา หญิง
กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน หญิง
กมลาฉันท์ กะ-มะ-ลา-ฉัน หญิง
กมลานันท์ กะ-มะ-ลา-นัน หญิง
กมเลส กะ-มะ-เลส หญิง
กมุท กะ-มุด หญิง
กมุทพร กะ-มุด-ทะ-พอน หญิง
กมุทากร กะ-มุ-ทา-กอน ชาย
กร กอน หญิง
กรกช กอ-ระ-กด หญิง
กรกฎ กอ-ระ-กด ชาย
กรกฏ กอ-ระ-กด หญิง
กรกนก กอน-กะ-หนก หญิง
กรกมล กอน-กะ-มน หญิง
กรกฤต กอ-ระ-กริด ชาย
กรกฤษ กอน-กริด ชาย
กรกฤษณ์ กอน-กริด ชาย
กรกษาปณ์ กอน-กะ-สาบ หญิง
กรกัญ กอน-กัน หญิง
กรกัญญา กอ-ระ-กัน-ยา หญิง
กรกันยา กอน-กัน-ยา หญิง
กรกาญจน์ กอน-กาน หญิง
กรกานต์ กอน-ระ-กาน หญิง
กรกุณช์ กอน-กุน หญิง
กรเกศ กะ-ระ-เกด หญิง
กรเกษม กอน-กะ-เสม หญิง
กรแก้ว กอน-แก้ว หญิง
กรคุณ กอ-ระ-คุน ชาย
กรจักร กอ-ระ-จัก ไม่ระบุ
กรจิรา กอน-จิ-รา หญิง
กรจีรัสย์ กอน-ริ-รัด หญิง
กรฉัตร กอ-ระ-ฉัด หญิง
กรชญา กอน-ชะ-ยา หญิง
กรชนก กอน-ชะ-นก หญิง
กรชยา กอน-ชะ-ยา หญิง
กรชยางค์ กอน-ชะ-ยาง หญิง
กรชลิต กอน-ชะ-ลิด ชาย
กรชวัล กอน-ระ-ชะ-วัน หญิง
กรชัย กอน-= ชาย
กรชาดา กอน-ชา-ดา หญิง
กรชุดา กอน-ชุ-ดา หญิง
กรไชย กอน-ไช ชาย
กรฐา กอน-ถา หญิง
กรณ์กรวีร์ กอน-กอ-ระ-วี หญิง
กรณ์กาญจน์ กอน-กาน หญิง
กรณ์จิราลักษณ์ กอน-จิ-รา-ลัก หญิง
กรณ์พงศ์ กอน-พง ชาย
กรณพัฒน์ กอน-นะ-พัด ชาย
กรณภว์ กอ-ระ-นบ ชาย
กรณภัทร์ กอน-นะ-พัด ชาย
กรณ์ภัสสร กอน-พัด-สอน หญิง
กรณ์วรรธน์ กอ-ระ-วัด ชาย
กรณ์สินี กอน-สิ-นี หญิง
กรณัฏฐ์ กอ-ระ-นัด หญิง
กรณัฏฐา กอน-นัด-ถา หญิง
กรณัฐ กอ-ระ-นัด ไม่ระบุ
กรณิก กอ-ระ-นิก หญิง
กรณิกา กอน-นิ-กา หญิง
กรณิช กอน-นิ-ชา หญิง
กรณินทร์ กอ-ระ-นิน ชาย
กรณิศา กอ-ระ-นิ-สา หญิง
กรณ์ กอน ชาย
กรดล กอ-ระ-ดน ชาย
กรดลพร กอ-ระ-ดน-พอน หญิง
กรเดช กอ-ระ-เดด ชาย
กรทัช กอน-ทัด ชาย
กรธนัช กอน-ทะ-นัด ชาย
กรธวัช กอน-ทะ-วัด ชาย
กรธัช กอ-ระ-ทัด ชาย
กรธิดา กแน-ทิ-ดา หญิง
กรนภา กอน-นะ-พา หญิง
กรนลินณัช กอน-นะ-ลิน-นัด หญิง
กรนันท์ กอ-ระ-นัน หญิง
กรนิภา กอน-นิ-พา หญิง
กรนุช กอ-ระ-นุด หญิง
กรบัลลพ กอน-บัน-ลบ ชาย
กรปกิต กอน-ปะ-กิด ชาย
กรปพน กอน-ปะ-พน ชาย
กรปภัช กอน-ปะ-พัด หญิง
กรปภา กอน-ปะ-พา หญิง
กรปรียา กอน-ปรี-ยา หญิง
กรพชร กอน-พะ-ชะ-ระ ชาย
กรพร กอ-ระ-พอน หญิง
กรพรรณ กอ-ระ-พัน หญิง
กรพล กอ-ระ-พน ชาย
กรพศุฒ กอน-พะ-สุด ชาย
กรพัฒน์ กอ-ระ-พัด ชาย
กรพันธุ์ กอ-ระ-พัน หญิง
กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน หญิง
กรพิรุณ กอน-พิ-รุน หญิง
กรพิรุฬห์ กอน-พิ-รุน หญิง
กรภวัต กอน-พะ-วัด ชาย
กรภัค กอ-ระ-พัก หญิง
กรภัทร กอ-ระ-พัด หญิง
กรภัทร์ กอ-ระ-พัด หญิง
กรภุม กอ-ระ-พุม หญิง
กรภู กอ-ระ-พู หญิง
กรมณี กอน-มะ-นี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น