ชื่อมงคลลำดับที่ 1801-1900
ชื่ออ่านว่าเพศ
คณินทรา คะ-นิน หญิง
คณินธรณ์ คะ-นิน-ทอน หญิง
คณินวัฒน์ คะ-นิน-วัด ชาย
คณิศร คะ-นิ-สอน ชาย
คณิศร์ทิชา คะ-นิด-ทิ-ชา หญิง
คณิศรา คะ-นิด-สะ-รา หญิง
คณิสร คะ-นิด-สอน ชาย
คณิสรา คะ-นิด-สะ-รา หญิง
คณุตน์ คะ-นุด ชาย
คณุตม์ คะ-นุด ชาย
คเณศ คะ-เนด ชาย
คเณศณัฏฐ์ คะ-เนด-นัด ชาย
คเณศณัฐ คะ-เนด-นัด ชาย
คเณศวร คะ-เน-สวน ชาย
คติ คะ-ติ ชาย
คติยา คะ-ติ-ยา หญิง
คทา คะ-ทา ชาย
คทาธร คะ-ทา-ทอน ชาย
คทาวุธ คะ-ทา-วุด ชาย
คนธรส คน-ทะ-รด หญิง
คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน หญิง
คนึงจิตต์ คะ-นึง-จิด หญิง
คนึงทิพย์ คะ-นึง-ทิบ หญิง
คนึงนิจ คะ-นึง-นิด หญิง
คนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด หญิง
คนึงพิมพ์ คะ-นึง-พิม หญิง
คนึงรัตน์ คะ-นึง-รัด หญิง
คมกริช คม-กริด ชาย
คมกริบ คม-กริบ ชาย
คมกฤช คม-กริด ชาย
คมกฤต คม-กริด ชาย
คมกฤษณ์ คม-กริด ชาย
คมแก้ว คม-แก้ว หญิง
คมคณากร คม-คะ-นา-กอน ชาย
คมคาย คม-คาย หญิง
คมชาญ คม-ชาน ชาย
คมชิต คม-ชิด ชาย
คมฐิพัฒน์ คม-ถิ-พัด ชาย
คมเดช คม-เดด ชาย
คมทิพย์ คม-ทิบ ชาย
คมธรรม คม-ทำ ชาย
คมน์วรัตม์ คม-ระ-วัด หญิง
คมน์วโรตม์ คม-วะ-โรด ชาย
คมน์ คม ชาย
คมวิชช์ คม-วิด ชาย
คมวิชญ์ คม-วิด ชาย
คมศร คม-สอน ชาย
คมสรร คม-สัน ชาย
คมสัณห์ คม-สัน หญิง
คมสัน คม-สัน ชาย
คมสันต์ คม-สัน ชาย
คมสันติ คม-สัน ชาย
คมสุพัฒน์ คม-สุ-พัด ชาย
คมิก คะ-มิก ชาย
ครรชิต คัน-ชิด ชาย
ครองกนก ครอง-กะ-หนก หญิง
ครองกมล ครอง-ใจ หญิง
ครองขวัญ ครอง-ขวัน หญิง
ครองจิต ครอง-จิด หญิง
ครองใจ ครอง-ใจ หญิง
ครองชัย ครอง-ไช ชาย
ครองเดช ครอง-เดด ชาย
ครองธรรม ครอง-ทำ ชาย
ครองบุญ ครอง-บุน หญิง
ครองพร ครอง-พอน หญิง
ครองภพ ครอง-พบ ชาย
ครองรัก ครอง-รัก หญิง
ครองฤทธิ์ ครอง-ริด ชาย
ครองลาภ ครอง-ลาบ หญิง
ครินทร์ทิพย์ คะ-ริน-ทิบ หญิง
คริมา คะ-ริ-มา หญิง
คริศฐ์ คะ-ริด ชาย
คริษฐา คะ-ริด-ถา หญิง
คริษฐ์ คะ-ริด-ถา ชาย
ครุวาร คะ-รุ-วาน หญิง
คลังพลอย คลัง-พลอย หญิง
คลังเพชร คลัง-เพ็ด หญิง
ควณชรัญญ์ ควน-ชะ-รัน หญิง
คะนึงนิจ คะ-นึง-นิด หญิง
คะนึงนิดย์ คะ-นึง-นิด หญิง
คัคนนันท์ คัก-นะ-นัน หญิง
คัคนางค์ คัก-คะ-นาง หญิง
คัคนินท์ คัก-คะ-นิน ชาย
คัณฐี คัน-ถี หญิง
คัณภัทร คัน-นะ-พัด หญิง
คัดปพน คัด-ปะ-พน ชาย
คัทยา คัด-ทะ-ยา หญิง
คัทรียา คัด-ทะ-รี-ยา หญิง
คัทลียา คัด-ทะ-ลี-ยา หญิง
คันฉัตร คัน-ฉัด หญิง
คันธชาติ คัน-ทะ-ชาด ชาย
คันธทรัพย์ คัน-ทะ-ทรับ ชาย
คันธนีรา คัน-ทะ-นี-รา หญิง
คันธมน คัน-ทะ-มน หญิง
คันธมาทน์ คัน-ทะ-มาด หญิง
คันธมาลี คัน-ทะ-มา-ลี หญิง
คันธรัตน์ คัน-ทะ-รัด หญิง
คันธวัลย์ คัน-ทะ-วัน หญิง
คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด หญิง
คัมภีรดา คำ-พี-ระ-ดา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น