ชื่อมงคลลำดับที่ 1601-1700
ชื่ออ่านว่าเพศ
ขจีเนตร ขะ-จี-เนด หญิง
ขจีพร ขะ-จี-พอน หญิง
ขจีพรรณ ขะ-จี-พัน หญิง
ขจีพรรณ์ ขะ-จี-พัน หญิง
ขจีพักตร์ ขะ-จี-พัก หญิง
ขจีภัค ขะ-จี-พัก หญิง
ขจีภัท ขะ-จี-พัด ชาย
ขจีภัทร ขะ-จี-พัด หญิง
ขจีรัตน์ ขะ-จี-รัด หญิง
ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน หญิง
ขจีวัทน์ ขะ-จี-วัด หญิง
ขทิรา ขะ-ทิ-รา หญิง
ขนบพร ขะ-หนบ-พอน หญิง
ขนมหวาน ขะ-หนม-หวาน หญิง
ขนานชล ขะ-นาน-ชน ชาย
ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา หญิง
ขมณี ขะ-มะ-นี หญิง
ขรรค์ชัย ขัน-ไช ชาย
ขรินทร์ทิพย์ ขะ-ริน-ทิบ หญิง
ขวัญ ขวัน หญิง
ขวัญกนก ขวัน-กะ-หนก หญิง
ขวัญกมล ขวัน-กะ-มน หญิง
ขวัญกัญญา ขวัน-กัน-ยา หญิง
ขวัญกัณญาณ์ ขวัน-กัน-ยา หญิง
ขวัญกุล ขวัน-กุน หญิง
ขวัญเกล้า ขวัน-เกล้า หญิง
ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว ชาย
ขวัญขจร ขวัน-ขะ-จอน หญิง
ขวัญข้าว ขวัน-ข้าว หญิง
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา หญิง
ขวัญใจ ขวัน-ใจ หญิง
ขวัญชญา ขวัน-ชะ-ยา หญิง
ขวัญชนก ขวัน-ชะ-นก หญิง
ขวัญชนน ขวัน-ชะ-นน ชาย
ขวัญชนา ขวัน-ชะ-นา หญิง
ขวัญชัย ขวัน-ไช หญิง
ขวัญชาติ ขวัน-ชาด ชาย
ขวัญโชค ขวัน-โชก ชาย
ขวัญณรี ขวัน-นะ-รี หญิง
ขวัญดาว ขวัน-ดาว หญิง
ขวัญดี ขวัน-ดี หญิง
ขวัญตา ขวัน-ตา หญิง
ขวัญทิพย์ ขวัน-ทิบ หญิง
ขวัญธิดา ขวัน-ทิ-ดา หญิง
ขวัญนรา ขวัน-นะ-รา หญิง
ขวัญนรี ขวัน-นะ-รี หญิง
ขวัญเนตร ขวัน-เนด หญิง
ขวัญปภัสร์ ขวัน-ปะ-พัด หญิง
ขวัญปภา ขวัน-ปะ-พา หญิง
ขวัญปุลิน ขวัน-ปุ-ลิน หญิง
ขวัญพนิดา ขวัน-พะ-นิ-ดา หญิง
ขวัญพร ขวัน-พอน หญิง
ขวัญพัฒน์ ขวัน-พัด หญิง
ขวัญพิชชา ขวัน-พิด-ชา หญิง
ขวัญมนัส ขวัน-มะ-นัด หญิง
ขวัญเมือง ขวัน-เมือง ชาย
ขวัญรดา ขวัน-ระ-ดา หญิง
ขวัญรักข์ ขวัน-รัก หญิง
ขวัญรัตน์ ขวัน-รัด หญิง
ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี หญิง
ขวัญฤทัย ขวัน-รึ-ไท หญิง
ขวัญลภา ขวัน-ละ-พา หญิง
ขวัญวรัชญ์ ขวัน-วะ-รัด หญิง
ขวัญวิชญ์ ขวัน-วิด หญิง
ขวัญสรวง ขวัน-สวง หญิง
ขวัญหทัย ขวัน-หะ-ไท หญิง
ขวัญหล้า ขวัน-หล้า หญิง
ขวัญอนงค์ ขวัน-อะ-นง หญิง
ของขวัญ ของ-ขวัน หญิง
ขอบคุณ ขอบ-คุน หญิง
ขอบใจ ขอบ-ใจ หญิง
ขัชพร ขัด-ชะ-พอน หญิง
ขัณฑ์ชญา ขัน-ชะ-ยา หญิง
ขัตติย ขัด-ติ-ยะ ชาย
ขัตติยภัทร ขัด-ติ-ยะ-พัด ชาย
ขัตติยะ ขัด-ติ-ยะ ชาย
ขัตติยา ขัด-ติ-ยา หญิง
ขัน ขัน หญิง
ขันเงิน ขัน-เงิน หญิง
ขันติ ขัน-ติ ชาย
ขันติชัย ขัน-ติ-ไช ชาย
ขันทอง ขัน-ทอง หญิง
ขันธาวาร ขัน-ทา-วาน หญิง
ขันธ์ ขัน ชาย
ขัมน์นนท์ ขำ-นน ชาย
ขัมน์พร ขำ-พอน หญิง
ขัมน์ ขำ ชาย
ขัมพ์ ขำ ชาย
ขาล ชาน ชาย
ข้าวขวัญ ข้าว-ขวัน หญิง
ข้าวหอม ข้าว-หอม หญิง
ข้าว ข้าว หญิง
ขิมรัตน์ ขิม-รัด หญิง
ขีโรชา ขี-โร-ชา หญิง
ขุนเขา ขุน-เขา หญิง
ขุนพัฒน์ ขุน-พัด ชาย
เขตต์ เขด ชาย
เขม เขม ชาย
เขมกร เขม-มะ-กอน ชาย
เขมกฤต เขม-มะ-กริด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น