ชื่อมงคลลำดับที่ 1401-1500
ชื่ออ่านว่าเพศ
กุลพัชร์ กุน-ละ-พัด ชาย
กุลพัฒน์ กุน-ละ-พัด ชาย
กุลพัทธ์ กุน-ละ-พัด หญิง
กุลพันธ์ กุน-ละ-พัน ชาย
กุลพิธาน์ กุน-พิ-ทา ชาย
กุลภพ กุน-ละ-พบ ชาย
กุลภร กุน-ละ-พอน หญิง
กุลภรณ์ กุน-ละ-พอน หญิง
กุลภัทรา กุน-พัด-ทรา หญิง
กุลภัสสรณ์ กุน-ละ-พัด-สอน หญิง
กุลภา กุน-ละ-พา หญิง
กุลเมธ กุน-ละ-เมด หญิง
กุลยา กุน-ละ-ยา หญิง
กุลยาภรณ์ กุน-ละ-ยา-พอน หญิง
กุลรดา กุน-ระ-ดา หญิง
กุลรดี กุน-ระ-ดี หญิง
กุลรัตน์ กุน-ละ-รัด หญิง
กุลรัศมิ์ กุน-ละ-รัด หญิง
กุลโรจน์ กุน-ละ-โรด ชาย
กุลลธิดา กุน-ละ-ทิ-ดา หญิง
กุลวณัฏฐ์ กุน-วะ-นัด หญิง
กุลวดี กุน-วะ-ดี หญิง
กุลวรางค์ กุน-วะ-ราง หญิง
กุลวรินทร์ กุน-ละ-วะ-ริน หญิง
กุลวริศร์ กุน-ละ-วะ-ริด หญิง
กุลวริศวร์ กุน-วะ-ริด หญิง
กุลวัฒน์ กุน-ละ-วัด ชาย
กุลวัสส์ กุน-ละ-วัด ชาย
กุลวิชญ์ กุน-ละ-วิด ชาย
กุลวิภา กุน-ละ-วิ-พา หญิง
กุลวิวัฒน์ กุน-ละ-วัด ชาย
กุลศิริ กุน-สิ-หริ หญิง
กุลสินี กุน-สิ-นี หญิง
กุลอธิป กุน-อะ-ทิบ ชาย
กุลอยุทธิ์ กุน-อะ-ยุด ชาย
กุลอิทธิชัย กุน-อิด-ทิ-ไช ชาย
กุลิน กุ-ลิน ชาย
กุลินธร กุ-ลิน-ทอน ชาย
กุลิศรา กุ-ลิด-สะ-รา หญิง
กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา หญิง
กุลิสราณัฐ กุ-ลิด-สะ-รา-นัด หญิง
กุศลา กุ-สะ-ลา หญิง
กุศลิน กุด-สะ-ลิน หญิง
กุสุมา กุ-สุ-มา หญิง
กู้เกียรติ กู้-เกียด ชาย
กูลชัญญา กูน-ชัน-ยา หญิง
กูลภร กูน-ละ-พอน หญิง
เก่งกาจ เก่ง-กาด ชาย
เก่ง เก่ง ชาย
เก็จแก้ว เก็ด-แก้ว หญิง
เก็จดาว เก็ด-ดาว หญิง
เก็จมณี เก็ด-มะ-นี หญิง
เก็จลดา เก็ด-ละ-ดา หญิง
เก็จวลี เก็ด-วะ-ลี หญิง
เกณิกา เก-นิ-กา หญิง
เกตกานดา เกด-กาน-ดา หญิง
เกตน์นิภา เกด-นิ-พา หญิง
เกตน์สิรี เกด-สิ-รี หญิง
เกตนิกา เกด-นิ-กา หญิง
เกตุ เกด ชาย
เกตุกนก เกด-กะ-หนก หญิง
เกตุกวิน เกด-กะ-วิน หญิง
เกตุกานดา เกด-กาน-ดา หญิง
เกตุวดี เกด-วะ-ดี หญิง
เกตุวุฒิ เกด-วุด ชาย
เกริก เกริก ชาย
เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ชาย
เกริกคุณ เกริก-คุน หญิง
เกริกฤทธิ์ เกริก-ริด ชาย
เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ชาย
เกริกวิทย์ เกริก-วิด ชาย
เกรียง เกรียง ชาย
เกรียงไกร เกรียง-ไกร ชาย
เกรียงไกรวิทย์ เกรียง-ไกร-วิด ชาย
เกรียงชัย เกรียง-ไช ชาย
เกรียงเดช เกรียง-เดด ชาย
เกรียงพัฏฐ เกรียง-พัด ชาย
เกรียงวิชญ์ เกรียง-วิด ชาย
เกรียงวิทย์ เกรียง-วิด ชาย
เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ชาย
เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ชาย
เกวลิน เก-วะ-ลิน หญิง
เกวลี เก-วะ-ลี หญิง
เกวิกา เก-วิ-กา หญิง
เกศกมล เกด-กะ-มน หญิง
เกศกวีพรรณ เกด-กะ-วี-พัน หญิง
เกศกานดา เกด-กาน-ดา หญิง
เกศจุฬา เกด-จุ-รา หญิง
เกศญา เกด-สะ-ยา หญิง
เกศนี เกด-สะ-นี หญิง
เกศราวรรณ เกด-สะ-รา-วัน หญิง
เกศริน เกด-สะ-ริน หญิง
เกศรินทร์ เกด-สะ-ริน หญิง
เกศินี เก-สิ-นี หญิง
เกศินีวัลย์ เก-สิ-นี-วัน หญิง
เกษชญา เกด-ชะ-ยา หญิง
เกษตร กะ-เสด ชาย
เกษบงกช เกด-บง-กด หญิง
เกษม กะ-เสม ชาย
เกษมศร กะ-เสม-สอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น