ชื่อมงคลลำดับที่ 12601-12700
ชื่ออ่านว่าเพศ
ออมสิน ออม-สิน หญิง
อ้อย อ้อย หญิง
อักษรสวรรค์ อัก-สอน-สะ-หวัน หญิง
อักษรานันท์ อัก-สะ-รา-นัน หญิง
อักษราภัค อัก-สะ-รา-พัก หญิง
อัคคเดช อัก-คะ-เดด ชาย
อัคคพงษ์ อัก-คะ-พง ชาย
อัคคะฐ์ภัทร อัก-คะ-พัด หญิง
อัคณัฏฐ์ อัก-คะ-นัด ชาย
อัครชัย อัก-คระ-ไช ชาย
อัครดนัย อัค-คระ-ดะ-ไน ชาย
อัครเดช อัก-คระ-เดด ชาย
อัครพงศ์ อัก-คระ-พง ชาย
อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ชาย
อัครพร อัก-คระ-พอน หญิง
อัครพล อัก-คระ-พน ชาย
อัครภาส์ อัก-คระ-พา หญิง
อัครรัช อัก-คระ-รัด ชาย
อัครวัฒน์ อัก-คระ-วัด ชาย
อัครวัต อัก-คระ-วัด ชาย
อัครัช อัก-คะ-รัด ชาย
อัครินทร์ อัก-คะ-ริน ชาย
อัคริมา อัก-คริ-มา หญิง
อังกูร อัง-กูน ชาย
อังคณา อัง-คะ-นา หญิง
อังคนา อัง-คะ-นา หญิง
อังศวีร์ อัง-สะ-วี หญิง
อังศุ อัง-สุ ชาย
อังศุธร อัง-สุ-ทอน ชาย
อังศุภา อัง-สุ-พา หญิง
อัจจิมา อัด-จิ-มา หญิง
อัจจิรงค์ อัด-จิ-รง ชาย
อัจจิรัศมิ์ อัด-จิ-รัด หญิง
อัจฉรา อัด-ฉะ-รา หญิง
อัจฉราพร อัด-ฉะ-รา-พอน หญิง
อัจฉราพรรณ อัด-ฉะ-รา-พัน หญิง
อัจฉริยะพล อัด-ฉะ-ริ-ยะ-พน ชาย
อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา หญิง
อัชชา อัด-ชา ชาย
อัชฌา กิริยาดี ชาย
อัชนโชติ อัด-ชะ-นา-โชด ชาย
อัญ อัน หญิง
อัญชรินร์ อัน-ชะ-ริน หญิง
อัญชลี อัน-ชะ-ลี หญิง
อัญชลีพร อัน-ชะ-ลี-พอน หญิง
อัญชสา อัน-ชะ-สา หญิง
อัญชิฐา อัน-ชิ-ถา หญิง
อัญชิศา อัน-ชิ-สา หญิง
อัญชิษฐา อัน-ชิด-ถา หญิง
อัญชิสา อัน-ชิ-สา หญิง
อัญชุกรณ์ อัน-ชุ-กอน หญิง
อัญญการ อัน-ยะ-กาน หญิง
อัญญา อัน-ยา ชาย
อัญญาดา อัน-ยา-ดา หญิง
อัญธิกา อัน-ยะ-ทิ-กา หญิง
อัญธิญาน์ อัน-ทิ-ยา หญิง
อัญพิมพ์ชญา อัน-ยะ-พิม-ชะ-ยา หญิง
อัญมณี อัน-ยะ-มะ-นี หญิง
อัญมนี อัน-ยะ-มะ-นี หญิง
อัญรดา อัน-ยะ-ระ-ดา หญิง
อัญรินทร์ อัน-ยะ-ริน หญิง
อัญลิต อัน-ยะ-ลิด หญิง
อัญวีณ์ อัน-ยะ-วี หญิง
อัฐ อัด ชาย
อัฐฒาวี อัด-ทา-วี ชาย
อัฐพร อัด-ถะ-พอน ชาย
อัฐวุฒิ อัด-ถะ-วุด ชาย
อัฐศักดิ์ อัด-ถะ-สัก ชาย
อัฐเศรษฐ์ อัด-ถะ-เสด ชาย
อัฑฒกร อัด-ทะ-กอน ชาย
อัฑฒ์กัญทิกา อัด-กัน-ทิ-กา หญิง
อัฑฒ์วรรธน์ อัด-ทะ-วัด ชาย
อัฑฒ์ อัด ชาย
อัณญา อัน-ยา หญิง
อัณณกฤตา อัน-นะ-กริ-ตา หญิง
อัณณ์กาญจน์ อัน-นะ-กาน หญิง
อัณณ์ชญาณ์ อัน-ชะ-ยา หญิง
อัณณชา อัน-นะ-ชา หญิง
อัณณ์ญาดา อัน-ยา-ดา หญิง
อัณณ์ณิชา อัน-นิ-ชา หญิง
อัณณ์ธิดาการ อัน-ทิ-ดา-กาน หญิง
อัณณวัชร์ อัน-นะ-วัด ชาย
อัณณ์โศภา อัน-โส-พา หญิง
อัณณา อัน-นา หญิง
อัณณิกา อัน-นิ-กา หญิง
อัตถกิจ อัด-ถะ-กิด ชาย
อัตถพล อัด-ถะ-พน ชาย
อัตถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ชาย
อัทธ อัด ชาย
อัทธกร อัด-ทะ-กอน ชาย
อันดามัน อัน-ดา-มัน หญิง
อันตระการ อัน-ตะ-กาน หญิง
อันธิกา อัน-ทิ-กา หญิง
อันนา อัน-นา หญิง
อัปสร อับ-สอน หญิง
อัมพร อำ-พอน หญิง
อัมพรรณ์ อัม-พัน หญิง
อัมพวรรณ อัม-พะ-วัน หญิง
อัมพวัน อัม-พะ-วัน หญิง
อัมพิราวรรณ อำ-พิ-รา-วัน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น