ชื่อมงคลลำดับที่ 1101-1200
ชื่ออ่านว่าเพศ
กานต์ยุพิน กาน-ยุ-พิน หญิง
กานต์รพี กาน-ระ-พี หญิง
กานต์รวี กาน-ระ-วี หญิง
กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด หญิง
กานต์วิชญ์ กาน-วิด ชาย
กานต์ศศิน กาน-สะ-สิน ชาย
กานต์สิกร กาน-สิ-กอน หญิง
กานต์สุดา กาน-สุ-ดา หญิง
กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ชาย
กานติณัฏฐ กาน-ติ-นัด หญิง
กานตินี กาน-ติ-นี หญิง
กานติพัชญ์ กาน-ติ-พัด หญิง
กานติพัทธ์ กาน-ติ-พัด หญิง
กานติภัค กาน-ติ-พัก หญิง
กานติมน กาน-ติ-มน หญิง
กานติมา กาน-ติ-มา หญิง
กานต์ กาน หญิง
กานท์พิพัฒน์ กาน-พิ-พัด ชาย
กายทิพย์ กาย-ทิบ หญิง
กายวุธ กาย-ยะ-วุด ชาย
การ กาน หญิง
การคุณ กาน-คุน หญิง
การณ์ฐภัสร์ กาน-ถะ-พัด หญิง
การณิก กา-ระ-นิก หญิง
การณ์ กาน หญิง
การติมา กาน-ติ-มา หญิง
การยพร กาน-ยะ-พอน หญิง
การเอก กาน-เอก ชาย
การะเกด กา-ระ-เกด หญิง
การัณยภาส กา-รัน-ยะ-พาด ชาย
การัณยวีร์ กา-รัน-ยะ-วี หญิง
การัณย์ กา-รัน ชาย
การันต์ กา-รัน ชาย
การันยภาส กา-รัน-ยะ-พาด หญิง
การิต กา-ริด ชาย
การิตา กา-ริ-ตา หญิง
การิน กา-ริน ชาย
การุณ กา-รุน ชาย
การุณา กะ-รุ-นา ชาย
กาล กาน หญิง
กาลรพี กาน-ระ-พี หญิง
กาลัญญู กา-ลัน-ยู หญิง
กาสา กา-สา หญิง
กำจร กำ-จอน ชาย
กำชัย กำ-ไช ชาย
กำธร กำ-ทอน ชาย
กำพร กำ-พอน หญิง
กำพล กำ-พน ชาย
กิ่งกมล กิ่ง-กะ-มน หญิง
กิ่งกาญจน์ กิ่ง-กาน หญิง
กิ่งดาว กิ่ง-ดาว หญิง
กิ่งไผ่ กิ่ง-ไผ่ ชาย
กิ่งเพชร กิ่ง-เพ็ด ชาย
กิ่งฟ้า กิ่ง-ฟ้า หญิง
กิจ กิด หญิง
กิจกรณ์ กิด-จะ-กอน หญิง
กิจการ กิด-จะ-กาน หญิง
กิจจ์พิภัช กิด-พิ-พัด ชาย
กิจจา กิด-จา หญิง
กิจจาพร กิด-จะ-พอน หญิง
กิจชญาพัฒน์ กิด-ชะ-ยา-พัด ชาย
กิจชัย กิด-ไช ชาย
กิจพร กิด-จะ-พอน หญิง
กิจวิทย์ กิด-จะ-วิด ชาย
กิจศิริ กิด-สิ-หริ หญิง
กิจสิน กิด-จะ-สิน ชาย
กิจาทร กิด-จา-ทอน ชาย
กิดากร กิ-ดา-กอน ชาย
กิดาการ กิ-ดา-กาน หญิง
กิตญาดา กิด-ยา-ดา หญิง
กิตตน์ก้อง กิด-ก้อง ชาย
กิตตน์ กิด ชาย
กิตตภพ กิด-ติ-พบ ชาย
กิตติ กิด-ติ ชาย
กิตติกร กิด-ติ-กอน ชาย
กิตติกรณ์ กิด-ติ-กอน ชาย
กิตติกวิน กิด-ติ-กะ-วิน ชาย
กิตติกา กิด-ติ-กา หญิง
กิตติกานดา กิด-ติ-กาน-ดา หญิง
กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ชาย
กิตติขจร กิด-ติ-ขะ-จอน ชาย
กิตติ์ขจร กิด-ขะ-จอน ชาย
กิตติ์คณุตม์ กิด-คะ-นุด ชาย
กิตติคม กิด-ติ-คม ชาย
กิตติคมน์ กิด-ติ-คม ชาย
กิตติคุณ กิด-ติ-คุน ชาย
กิตติเจตน์ กิด-ติ-เจด ชาย
กิตติ์ชญาณ์ กิด-ชะ-ยา หญิง
กิตติ์ชญา กิด-ชะ-ยา หญิง
กิตติ์ชนน กิด-ชะ-นน ชาย
กิตติชนม์ กิด-ติ-ชน ชาย
กิตติ์ชนัน กิด-ชะ-นัน ชาย
กิตติชัย กิด-ติ-ไช ชาย
กิตติชาญ กิด-ติ-ชาน ชาย
กิตติเชษฐ์ กิด-ติ-เชด ชาย
กิตติโชค กิด-ติ-โชก ชาย
กิตติญา กิด-ติ-ยา หญิง
กิตติ์ญาณี กิด-ยา-นี หญิง
กิตติ์ฐิตา กิด-ถิ-ตา หญิง
กิตติณัฏฐ์ กิด-ติ-นัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น