ชื่อมงคลลำดับที่ 901-1000
ชื่ออ่านว่าเพศ
กันต์ภัทร์ กัน-พัด ชาย
กันตยศ กัน-ตะ-ยด ชาย
กันตยา กัน-ตะ-ยา หญิง
กันต์รพี กัน-ระ-พี หญิง
กันต์รวี กัน-ระ-วี หญิง
กันตรักษ์ กัน-ตะ-รัก หญิง
กันต์ฤทัย กัน-รึ-ไท หญิง
กันตวรรณ กัน-ตะ-วัน หญิง
กันตวัฒน์ กัน-ตะ-วัด ชาย
กันตวิชญ์ กัน-ตะ-วิด ชาย
กันตสรรค์ กัน-ตะ-สัน ชาย
กันต์สินี กัน-สิ-นี หญิง
กันตา กัน-ตา หญิง
กันตาภา กัน-ตะ-อา-พา หญิง
กันติกร กัน-ติ-กอน ชาย
กันติชน กัน-ติ-ชน ชาย
กันติชา กัน-ติ-ชา หญิง
กันติญา กัน-ติ-ยา หญิง
กันติทัต กัน-ติ-ทัด ชาย
กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ชาย
กันติพจน์ กัน-ติ-พด ชาย
กันติยา กัน-ติ-ยา หญิง
กันติรัตน์ กัน-ติ-รัด หญิง
กันติวิชญ์ กัน-ติ-วิด ชาย
กันต์ กัน หญิง
กันทร กัน-ทอน ชาย
กันทรา กัน-ทรา หญิง
กันทรากร กัน-ทรา-กอน ชาย
กันทิมา กัน-ทิ-มา หญิง
กันธิชา กัน-ทิ-ชา หญิง
กันนิดา กัน-นิ-ดา หญิง
กันยกร กัน-ยะ-กอน หญิง
กันยกรณ์ กัน-ยะ-กอน หญิง
กันยกา ก-ย-ก หญิง
กันย์จีรา กัน-จี-รา หญิง
กันย์ชญา กัน-ชะ-ยา หญิง
กันย์ชิสา กัน-ชิ-สา หญิง
กันย์ญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิง
กันย์ฐิตา กัน-ถิ-ตา หญิง
กันย์ทิพา กัน-ทิ-พา หญิง
กันย์นุดี กัน-นุ-ดี หญิง
กันยพัชร กัน-ยะ-พัด หญิง
กันย์พิมล กัน-พิ-มน หญิง
กันยภา กัน-ยะ-พา หญิง
กันยรินทร์ กัน-ยะ-ริน หญิง
กันย์ฤดี กัน-รึ-ดี หญิง
กันยากร กัน-ยา-กอน หญิง
กันยาพงศ์ กัน-ยา-พง หญิง
กันยาพงษ์ กัน-ยา-พง หญิง
กันยาพร กัน-ยา-พอน หญิง
กันยาพัฒน์ กัน-ยา-พัด หญิง
กันยาภรณ์ กัน-ยา-พอน หญิง
กันยาภัค กัน-ยา-พัก หญิง
กันยารักษ์ กัน-ยา-รัก หญิง
กันยารัตน์ กัน-ยา-รัด หญิง
กันยาลักษณ์ กัน-ยา-ลัก หญิง
กันยาวงศ์ กัน-ยา-วง หญิง
กันยาวรรณ กัน-ยา-วัน หญิง
กันยาวัชร กัน-ยา-วัด หญิง
กันยาวีร์ กัน-ยา-วี หญิง
กันยิกา กัน-ยิ-กา หญิง
กันย์ กัน หญิง
กัปปน์ กับ ชาย
กัปภสิป กับ-พะ-สิบ ชาย
กัมธร กำ-มะ-ทอน ชาย
กัมปนาท กำ-ปะ-นาด ชาย
กัมพล กำ-พน ชาย
กัลชนา กัน-ชะ-นา หญิง
กัลย์กมล กัน-กะ-มน หญิง
กัลยกร กัน-ยะ-กอน หญิง
กัลยกรณ์ กัน-ยะ-กอน หญิง
กัลยกฤต กัน-ยะ-กริด หญิง
กัลย์จรีย์ กัน-จะ-รี หญิง
กัลย์ชนา กัน-ชะ-นา หญิง
กัลย์ชนิต กัน-ชะ-นิด หญิง
กัลย์ฐิตา กัน-ถิ-ตา หญิง
กัลยณธรรม กัน-ละ-ยะ-นะ-ทำ หญิง
กัลยณัฎฐ์ กัน-ยะ-นัด หญิง
กัลยณัฏฐ์ กัน-ยะ-นัด หญิง
กัลยดา กัน-ยะ-ดา หญิง
กัลยทรรศน์ กัน-ละ-ยะ-ทัด หญิง
กัลย์ทิพา กัน-ทิ-พา หญิง
กัลยธัญ กัน-ละ-ยะ-ทัน หญิง
กัลยธัญญ์ กัน-ละ-ยะ-ทัน หญิง
กัลยธันย์ กัน-ละ-ยะ-ทัน หญิง
กัลย์ธิดา กัน-ทิ-ดา หญิง
กัลยพัทธ์ กัน-ยะ-พัด หญิง
กัลยภร กัน-ยะ-พอน หญิง
กัลย์ภูรี กัน-พู-รี หญิง
กัลยมน กัน-ยะ-มน หญิง
กัลย์รวี กัน-ระ-วี หญิง
กัลย์ระพี กัน-ระ-พี หญิง
กัลยรักษ์ กัน-ยะ-รัก หญิง
กัลยรัตน์ กัน-ยะ-รัด หญิง
กัลย์ฤทัย กัน-รึ-ไท หญิง
กัลยวรรณ กัน-ละ-ยะ-วัน หญิง
กัลยวรรต กัน-ละ-ยะ-วัด หญิง
กัลยวรรธน์ กัน-ยะ-วัด หญิง
กัลย์วสุ กัน-วะ-สุ หญิง
กัลยวัญญ์ กัน-ละ-ยะ-วัน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น